1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1695/2019
1597a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597a) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1984 z 10. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 720 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 482 z 10. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 184 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K § 2
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „sčítanie obyvateľov“)“.
Legislatívno-technická úprava. Vypúšťa sa legislatívna skratka, ktorá sa v ďalšom texte návrhu zákona nepoužíva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V § 5 ods. 3 sa slová „do 31. decembra predchádzajúceho roka“ nahrádzajú slovami „do 1. januára príslušného roka“.
Navrhovaná zmena určuje termín na oznámenie a zverejnenie sumy príspevku štátu na 1. január príslušného roka. Vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona 1. januára 2020 by inak nebolo
3
možné splniť túto povinnosť ministerstva zverejniť a oznámiť výšku príspevku štátu na rok 2020.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V § 5 ods. 3 sa slová „vo výške jednej dvanástiny zo sumy schváleného rozpočtu“ nahrádzajú slovami „vo výške jeho jednej dvanástiny“.
Z pôvodnej formulácie nebolo zrejmé o aký schválený rozpočet v tomto prípade ísť. Navrhovaná zmena spresňuje ustanovenie, ktoré upravuje poskytovanie príspevku štátu mesačne vo výške jednej dvanástiny tohto príspevku.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K prílohe č. 1
V prílohe č. 1 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívnu skratku „štatistický úrad“ zavedenú v § 2 písm. b) je potrebné v zmysle bodu 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov dodržiavať v celom texte návrhu zákona vrátane jeho príloh.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona (tlač 1597) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 191 z 15. októbra 2019.
Gestorský výbor určil poslanca Jána Senka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 15. októbra 2019
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá