Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-2104/2019 - VHZ
1739
N á v r h
na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady
_____________________________________________________________
Predkladá: Obsah materiálu:
Výbor Národnej rady 1.Návrh uznesenia Národnej rady
Slovenskej republiky Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti 2.Predkladacia správa
3.Zoznam navrhovaných
kandidátov
4.Návrhy na voľbu kandidátov
5.Uznesenie Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti
Bratislava október 2019
Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2104/2019 - VHZ
Návrh
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .................
k návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
n a v r h u j e
prezidentke Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady týchto kandidátov:
Meno a priezvisko
..............................................
..............................................
Predkladacia správa
Ing. Ján Horkovič bol podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky, na návrh Národnej rady Slovenskej republiky, za člena Regulačnej rady na obdobie 6 rokov (2013 – 2019). Toto funkčné obdobie uplynulo 4. septembra 2019.
Podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady (ďalej len „Rada“) navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
Členom Rady môže byť podľa § 7 ods. 7 zákona občan Slovenskej republiky, ktorý technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej 7 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii. Takisto musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.
Podľa § 7 ods. 5 citovaného zákona člen Rady nesmie byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, nesmie mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nesmie byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
Členstvo v Rade podľa § 7 ods. 9 citovaného zákona je nezlučiteľné s funkciou poslanca NR SR, s funkciou člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy.
Členom Rady podľa § 7 ods. 10 citovaného zákona nemôže byť ten, ktorého blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
Splnenie týchto podmienok potvrdí navrhovaný kandidát písomným vyhlásením.
Voľba a opakovaná voľba kandidátov na člena Regulačnej rady sa uskutočnila na 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. septembra 2019. Národná rada Slovenskej republiky nezvolila žiadneho z troch uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom. Podľa čl. 16 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011, sa vykoná nová voľbu na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti listom č. CRD-1959/2019-VHZ z 26. septembra 2019 požiadala poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby predložili návrhy na voľbu kandidátov na člena Rady. Termín na doručenie týchto návrhov bol 7. október 2019. V určenom termíne bolo predložených päť návrhov: Sylvia Beňová, Slavomír Brudňák, Miroslav Čelinský, Jozef Ďuratný, Vladimír Sirotka.
Výbor rokoval o návrhoch na 91. schôdzi dňa 10. októbra 2019 a uznesením č. 387 konštatoval, že podľa predloženej dokumentácie všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011 a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to:
1.zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne;
2.ak nebude požadovaný počet kandidátov zvolený (dvaja kandidáti), vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti;
3.ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov (dvaja kandidáti), vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rozhodnutie výboru platí pri každej novej voľbe.
Z o z n a m
kandidátov na člena Regulačnej rady
___________________________________________________________________
Navrhovaní: Navrhovatelia:
1.Sylvia BeňováTibor Bastrnák, poslanec NR SR
2.Slavomír BrudňákTibor Jančula, poslanec NR SR
3.Miroslav ČelinskýTibor Bastrnák, poslanec NR SR
4.Jozef ĎuratnýAnton Hrnko, poslanec NR SR
5.Vladimír SirotkaJana Kiššová, poslankyňa NR SR
N Á V R H
na voľbu Sylvie Beňovej za kandidátku Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
Sylvia Beňová Generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR, Bratislava
Narodený: (vek)1977 (42 rokov)
Vzdelanie:Ekonomická univerzita, Bratislava
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Tibor Bastrnák, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
N Á V R H
na voľbu Slavomíra Brudňáka za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
Slavomír BrudňákSpin reality, a.s., Žilina, riaditeľ spoločnosti, člen predstavenstva
Kontrolór Národného športového zväzu
Narodený: (vek)1968 (51 rokov)
Vzdelanie:Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Strojnícka a elektrotechnická fakulta
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Tibor Jančula, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
N Á V R H
na voľbu Miroslava Čelinského za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
Miroslav ČelinskýIMAZ, s. r. o. Bratislava, konateľ
Narodený: (vek)1962 (57 rokov)
Vzdelanie:Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Strojnícka a elektrotechnická fakulta
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Tibor Bastrnák, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
N Á V R H
na voľbu Jozefa Ďuratného za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
Jozef ĎuratnýI.K.S. facility services spol. s r.o., výkonný riaditeľ, konateľ
Narodený: (vek)1968 (51 rokov)
Vzdelanie:Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Anton Hrnko, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
N Á V R H
na voľbu Vladimíra Sirotku za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
Vladimír SirotkaActoris System, s.r.o., riaditeľ
Narodený: (vek)1946 (73 rokov)
Vzdelanie:Slovenská technická univerzita, Bratislava
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Jana Kiššová, poslankyňa NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
91. schôdza výboru
Číslo: CRD-1959/2019 - VHZ
387
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 10. októbra 2019
k návrhu na voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na člena Regulačnej rady (tlač 1739)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.k o n š t a t u j e, ž e
navrhnutí kandidáti Národnej rady Slovenskej republiky na voľbu člena Regulačnej rady:
1.Sylvia Beňová
2.Slavomír Brudňák
3.Miroslav Čelinský
4.Jozef Ďuratný
5.Vladimír Sirotka
spĺňajú predpoklady ustanovené v §7 ods. 5, 7, 9 a 10 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
1.vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011; zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne;
2. ak nebude požadovaný počet kandidátov zvolený (dvaja kandidáti), vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti;
3.ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov (dvaja kandidáti), vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
4.p o v e r u j e
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na člena Regulačnej rady a informovať o stanovisku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Milan M o j š
Eduard H e g e r
overovatelia výboru