PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2025/2019
1845
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. októbra 2019
k návrhu zákona podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marek Krajčí, Eduard Heger, Gábor Grendel a Richard Vašečka 27. septembra 2019 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1731).
Na základe uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému som podaný návrh zákona svojím rozhodnutím postúpil na zaujatie stanoviska z hľadiska oprávnenosti jeho podania (uznesenie výboru z 8. októbra 2019 č. 754)
k o n š t a t u j e m, že
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 1731) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1652), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. septembra 2019 č. 2102 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Andrej D a n k o v. r.