Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
79. schôdza
1695/2019
482
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 10. októbra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 482
79. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597)
1.K § 2
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „sčítanie obyvateľov“)“.
Legislatívno-technická úprava. Vypúšťa sa legislatívna skratka, ktorá sa v ďalšom texte návrhu zákona nepoužíva.
2.K prílohe č. 1
V prílohe č. 1 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívnu skratku „štatistický úrad“ zavedenú v § 2 písm. b) je potrebné v zmysle bodu 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov dodržiavať v celom texte návrhu zákona vrátane jeho príloh.