Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
63. schôdza výboru
Číslo: CRD-1697/2019
167
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 9. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.K čl. I bod 50
V čl. I bode 50 sa za slová „V § 63“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa identifikácia ustanovenia, v ktorom sa vykonať zmena.
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
„51. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizuje sa citácia v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom bol prijatý nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov.
3.K čl. I bod 51
V čl. I bode 51 úvodná veta znie: „Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Zároveň sa v označení paragrafu slová „64b“ nahrádzajú slovami „§ 64c“.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou (v zákone č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody) bol do zákona č. 422/2015 Z. z. vložený § 64b.
C.u k l ad á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jozef V a l o c k ý
overovateľ výboru