ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
110. schôdza
Číslo: CRD-1695/2019
720
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 720
z 8. októbra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597)
___________________________________________________________________________
1.K § 2
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „sčítanie obyvateľov“)“.
Legislatívno-technická úprava. Vypúšťa sa legislatívna skratka, ktorá sa v ďalšom texte návrhu zákona nepoužíva.
2.K prílohe č. 1
V prílohe č. 1 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívnu skratku „štatistický úrad“ zavedenú v § 2 písm. b) je potrebné v zmysle bodu 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov dodržiavať v celom texte návrhu zákona vrátane jeho príloh.