ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
110. schôdza
Číslo: CRD-1697/2019
718
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 718
z 8. októbra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 50
V čl. I bode 50 sa za slová „V § 63“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa identifikácia ustanovenia, v ktorom sa vykonať zmena.
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
„51. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizuje sa citácia v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom bol prijatý nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov.
3.K čl. I bod 51
V čl. I bode 51 úvodná veta znie: „Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Zároveň sa v označení paragrafu slová „64b“ nahrádzajú slovami „§ 64c“.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou
(v zákone č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody) bol do zákona č. 422/2015 Z. z. vložený § 64b.