ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
110. schôdza
Číslo: CRD-2025/2019
754
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. októbra 2019
prerokoval žiadosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 30. septembra 2019 o zaujatie stanoviska, či návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Eduarda Hegera, Gábora Grendela a Richarda Vašečku 27. septembra 2019 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1731) bol podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e , ž e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Eduarda Hegera, Gábora Grendela a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1731) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
z dôvodu,
že ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1652), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2102 z 25. septembra 2019 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru oznámiť stanovisko výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárközy