Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
59. schôdza výboru
K číslu: CRD-1695/2019
184
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
z 8. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností(tlač 1597).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597);
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Dušan Tittel, v. r. Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 184
z 8. októbra 2019
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
(tlač 1597);
___________________________________________________________________________
1.K § 2
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „sčítanie obyvateľov“)“.
Legislatívno-technická úprava. Vypúšťa sa legislatívna skratka, ktorá sa v ďalšom texte návrhu zákona nepoužíva.
2.V § 5 ods. 3 sa slová „do 31. decembra predchádzajúceho roka“ nahrádzajú slovami „do 1. januára príslušného roka“.
Navrhovaná zmena určuje termín na oznámenie a zverejnenie sumy príspevku štátu na 1. január príslušného roka. Vzhľadom na navrhovanú účinnosť zákona 1. januára 2020 by inak nebolo možné splniť túto povinnosť ministerstva zverejniť a oznámiť výšku príspevku štátu na rok 2020.
3.V § 5 ods. 3 sa slová „vo výške jednej dvanástiny zo sumy schváleného rozpočtu“ nahrádzajú slovami „vo výške jeho jednej dvanástiny“.
Z pôvodnej formulácie nebolo zrejmé o aký schválený rozpočet v tomto prípade ísť. Navrhovaná zmena spresňuje ustanovenie, ktoré upravuje poskytovanie príspevku štátu mesačne vo výške jednej dvanástiny tohto príspevku.
4.K prílohe č. 1
V prílohe č. 1 sa slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívnu skratku „štatistický úrad“ zavedenú v § 2 písm. b) je potrebné v zmysle bodu 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov dodržiavať v celom texte návrhu zákona vrátane jeho príloh.