Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
81. schôdza výboru
CRD:1999/2019
225
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 3. októbra 2019
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682)– určenie spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A. konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) rozhodnutím číslo 1775 z 30. septembra 2019 za gestorský výbor;
B. určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Jozefa BUČEKA za spravodajcu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru