NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1752/2019
2095
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. septembra 2019
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlač 1646) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.