DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1.Gestor zmluvy:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy:
Dohovor o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (ďalej len „dohovor“).
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Dohovor poskytuje občanom členských krajín vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a možnosť zúčastňovať sa na výskume zameranom na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy, ktoré hosťujú doktorandov alebo študentov magisterského programu.
Slovenská republika je 24. členskou krajinou, ktorá súhlasila s pristúpením k dohovoru.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb: Dohovor priamo zakladá práva a povinnosti v čl. 6 (vymenovanie dvoch zástupcov do Vysokej rady) a čl. 17 (udelenie grantov tým občanom prijatým na inštitút, ktorých podmienky si to vyžadujú a v prípade potreby prijatie všetkých príslušných opatrení na prispôsobenie ustanovení o udeľovaní grantov).
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve Európskej únie:
Súlad s právom Európskej únie bezpredmetné. Predmet dohovoru nie je upravený v práve Európskej únie.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Predmetný dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi.
8.Vplyvy prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo zmeny z dôvodu duplicity):
Na vykonávanie medzinárodnej zmluvy nie je potrebné meniť ani prijať žiadne vnútroštátne právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka.