Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
25.9.-27.9.2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
30.9.2019
2. Definícia problému
Európsky univerzitný inštitút je medzinárodná akademická inštitúcia, ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy, ktoré hosťujú doktorandov alebo študentov magisterského programu z viac ako 60 krajín. Slovenská republika pristupuje k dohovoru ako 24. členská krajina Európskej únie.
3. Ciele a výsledný stav
Slovenská republika svojím prístupom k dohovoru vyjadruje svoju plnú podporu medzinárodných kontaktov v oblasti spoločenských vied s dôrazom na podporu mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a výskumníkov. Členstvo SR v EUI bude znamenať zvýšené šance pre umiestnenie slovenských zástupcov v štruktúre inštitútu, či už na akademickej úrovni, v doktorandských projektoch alebo v administratíve.
Benefity členstva SR:
-Slovenská republika pravidelne proklamuje vôľu zúčastňovať sa na projektoch vyššej úrovne štúdií, preto bude súčasťou prestížnej inštitúcie a v procese stále rastúcej vedeckej excelentnosti. EUI poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie v niektorých oblastiach, ktoré ekvivalentné úrovni najvyšších medzinárodných štandardov ako je Harvardská univerzita.
-EUI disponuje obrovskými archívnymi depozitármi bruselských inštitúcií, vrátane súkromných knižných zbierok osobností ako Alcide de Gasperi, Simone Veil atď., ktoré budú k dispozícii verejnosti.
-Profesori v EUI budú mať možnosť získavať európske granty alebo iné zdroje financovania.
-Členstvo v EUI automaticky zapája krajinu do medzinárodnej siete výmeny informácií v oblasti výskumu, čo je mimoriadne dôležité pre konfrontáciu vedeckých poznatkov v oblasti práva, histórie, politických vied, ekonomiky a pod.
-Absolventi inštitútu budú mať otvorené dvere na pracovný trh.
-Slovenská republika bude mať šancu si formovať aj budúcu garnitúru riadiacich pracovníkov vo verejnej správe.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
5. Alternatívne riešenia
Iné alternatívne riešenia neboli posudzované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nejde o právo EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
SR ako členská krajina bude platiť ročný príspevok do rozpočtu EUI. Podiel krajín v rámci celkového rozpočtu je odvodený od výšky HDP krajiny. Na rok 2020 pre SR tento príspevok predstavuje sumu 177.333,- €, (0.57% z celkového rozpočtu EUI (31.111.066,- €).
Členské štáty tiež hradia grant na doktorandské štúdium pre doktorandov počas prvých troch rokov štúdia, štvrtý rok je hradený z prostriedkov EUI. Minimálna výška grantu je 1.350,- mesačne (grant sa udeľuje na 12 mesiacov).
Odhad celkových ročných nákladov na rok 2020 pri udelení grantu pre 1 výskumníka je 193.533,-€, z toho 177.333,- tvorí ročný príspevok a 16.200,- grant na doktorandské štúdium pre 1 osobu.
Výdavky spojené s úhradou nákladov budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR
11. Kontakt na spracovateľa
Katarína Baranyaiová (
katarina.baranyaiova@minedu.sk
), odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce
MŠVVaŠ SR, Tel: 02/59374 632
12. Zdroje
Sébastien Huber, Special Advisor to the President, European University InstituteFlorence, Tel: +390554685270
rozpočet Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK