Logo
Návrh
Rozhodnutie Vysokej rady č. XX/2020
zo dňa XXXXXXX
ktorým sa mení a dopĺňa
Dohovor
zakladajúci
Európsky
univerzitný
inštitút
po
pristúpení
Slovenskej
republiky
V
s
ú
vislosti
s
Dohovorom
zakladaj
ú
cim
Eur
ó
psky
univerzitn
ý
in
š
tit
ú
t,
zmenen
ý
a
doplnen
ý
rozhodnutiami
Vysokej
rady
zo
d
ň
a
20.
marca
1975,
21.
novembra
1986,
4.
j
ú
na
1987,
3.
decembra
1987,
7.
decembra
1987,
19.
j
ú
na
1997,
11.
decembra
1997,
9.
decembra
2004,
9.
a
10.
júna
2005,
9.
decembra
2005,
8.
júna
2012,
20.
marca
2014
a
2.
júna
2016,
ďalej
len
„dohovor“,
a
najmä
s
článkom
32
ods.
2
tohto
dohovoru;
Ke
ďž
e
Slovensk
á
republika
v
s
ú
lade
s
č
l
á
nkom
32
ods.
1
dohovoru
ulo
ž
ila
svoju
listinu
o
prist
ú
pen
í
u
vl
á
dy
Talianskej
republiky;
Ke
ďž
e
pod
ľ
a
č
l
á
nku
32
ods.
2
tohto
dohovoru
prist
ú
penie
nadobudne
úč
innos
ť
odo
d
ň
a,
kedy
Vysok
á
rada
stanov
í
ú
pravy,
ktor
é
je
potrebn
é
vykona
ť
v
tomto
dohovore;
Ke
ďž
e
je
preto
vhodn
é
vykona
ť
potrebn
é
ú
pravy;
Ke
ďž
e
prist
ú
penie
k
dohovoru
je
spojen
é
so
z
á
v
ä
zkom
pristupuj
ú
ceho
š
t
á
tu
prija
ť
ustanovenia
doplnen
é
ho
a
zmenen
é
ho
dohovoru
z
18.
j
ú
na
a
17.
septembra
1992;
Konaj
ú
c
v
s
ú
lade
so
z
á
stupcom
Slovenskej
republiky
;
ROZHODLA
NASLEDOVNE:
Č
l
á
nok
1
Dohovor
bude
upraven
ý
nasledovne:
1.
Znenie
č
l
á
nku
6
ods.
7
bude
nahraden
é
nasleduj
ú
cim
znen
í
m:
„7.
Ak
si
rozhodnutia
vyžadujú
kvalifikovanú
väčšinu,
hlasy
budú
vážené
nasledovne:
Belgicko
5
Bulharsko
4
D
á
nsko
3
Nemecko
10
Est
ó
nsko
3
2
Í
rsko
3
Gr
é
cko
5
Š
panielsko
8
Franc
ú
zsko
10
Taliansko
10
Cyprus
2
Loty
š
sko
3
Malta
2
Luxembursko
2
Holandsko
5
Rak
ú
sko
4
Po
ľ
sko
8
Portugalsko
5
Rumunsko
6
Slovensko
3
Slovinsko
F
í
nsko
3
Š
v
é
dsko
4
Spojen
é
kr
áľ
ovstvo
10
Na
prijatie
rozhodnut
í
sa
vy
ž
aduje
minim
á
lne
85
hlasov
v
ich
prospech
a
schv
á
lenie
aspo
ň
16
vl
á
dami;
2.
Znenie
č
l
á
nku
19
ods.
1
bude
nahraden
é
nasleduj
ú
cim
znen
í
m:
„1.
Finančné
príspevky
zmluvných
štátov
na
pokrytie
výdavkov
uvedených
v
rozpočte
inštitútu
budú
stanovené
na
základe
nasledujúcej
škály
v
súlade
s
rozhodnutím
Vysokej
rady
č.
3/04
z
10.
júna
2004:
Belgicko
4,90
Bulharsko
0,31
D
á
nsko
2,00
Nemecko
17,16
Est
ó
nsko
0,07
Í
rsko
0,50
Loty
š
sko
0,17
Gr
é
cko
1,45
Š
panielsko
6,1
3
Franc
ú
zsko
17,16
Taliansko
17,1
6
Cyprus
0,12
Luxemburs
ko
0,16
Malta
0,0
6
Holandsko
4,90
Rak
ú
sko
2,60
Po
ľ
sko
2,10
Portugalsko
0,74
Rumunsko
1,07
Slovensko
0,57
Slovinsko
0,23
F
í
nsko
1,17
Š
v
é
dsko
2,68
Spojen
é
kr
áľ
ovstvo
17,16
3
3.
Znenie
č
l
á
nku
27
ods.
1
bude
nahraden
é
nasleduj
ú
cim
znen
í
m:
„1.
Oficiálnymi
jazykmi
inštitútu
bulharský,
dánsky,
holandský,
anglický,
estónsky,
fínsky,
francúzsky,
nemecký,
grécky,
taliansky,
lotyšský,
maltský,
poľský,
portugalský,
rumunský,
slovenský,
slovinský,
španielsky
a
švédsky
jazyk.“
4.
K
č
l
á
nku
38
bude
pridan
ý
nasleduj
ú
ci
pododsek:
„Slovenské
znenie
tohto
dohovoru
priložené
k
rozhodnutiu
Vysokej
rady,
ktorým
sa
mení
a
dopĺňa
Dohovor
zakladajúci
Európsky
univerzitný
inštitút
po
pristúpení
Slovenskej
republiky,
je
autentické
rovnako
ako
znenia
uvedené
v
predchádzajúcich
pododsekoch
a
vláda
Talianskej
republiky
zašle
overenú
kópiu
vládam
všetkých
ostatných
zmluvných
štátov.“
Č
l
á
nok
2
Prist
ú
penie
Slovenskej
republiky
k
dohovoru
nadobudne
úč
innos
ť
odo
d
ň
a
tohto
rozhodnutia.
Nov
ý
zmluvn
ý
š
t
á
t
bude
prispieva
ť
do
rozpo
č
tu
in
š
tit
ú
tu
k
rozpo
č
tov
é
mu
roku
2020.
Č
l
á
nok
3
Prist
ú
penie
Slovenskej
republiky
k
dohovoru
znamen
á
,
ž
e
s
ú
hlas
í
s
dodatkami
vyhotoven
ý
mi
k
dohovoru
prostredn
í
ctvom
zmenen
é
ho
a
doplnen
é
ho
dohovoru
z
Florencie
z
18.
j
ú
na
a
17.
septembra
1992,
v
s
ú
lade
s
č
l
á
nkom
13.
Č
l
á
nok
4
Predseda
Vysokej
rady
ozn
á
mi
toto
rozhodnutie
vl
á
de
ka
ž
d
é
ho
zmluvn
é
ho
š
t
á
tu..
Vyhotoven
é
vo
Florencii,
XXXX
2019
Pre
Vysok
ú
radu
Predseda