PREDKLADACIA SPRÁVA
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predseda vlády Slovenskej republiky predkladá na základe bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 492 z 2. októbra 2019 návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.
Európsky univerzitný inštitút (ďalej len „EUI“) je medzinárodná akademická inštitúcia, ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy, ktoré hosťujú doktorandov alebo študentov magisterského programu. Súčasťou inštitútu sú: centrum Roberta Schumana pre vyššie štúdiá, škola nadnárodnej správy, knižnica a historické archívy EÚ.
Slovenská republika pristúpením k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (ďalej len ako „dohovor“) vyjadruje svoju plnú podporu medzinárodných kontaktov v oblasti spoločenských vied s dôrazom na podporu mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a výskumníkov. Členstvo SR v EUI bude znamenať zvýšené šance pre umiestnenie slovenských zástupcov v štruktúre inštitútu, či na akademickej úrovni, v doktorandských projektoch alebo v administratíve.
Uvedený dohovor bol podpísaný v roku 1972 šiestimi zakladajúcimi štátmi (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko), nasledujúci rok sa pridalo Dánsko, Írsko a UK. Dohovor doposiaľ podpísalo dvadsaťtri členských štátov Európskej únie1.
Predmetný dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy SR, z ktorej vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodnej organizácii a ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a ktorá si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady SR.
Dohovor je súčasne mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi.
Dohovor pre Slovenskú republiku v súlade s čl. 32 ods. 2 dohovoru nadobudne platnosť dňom, kedy Vysoká rada EUI jednomyseľne vysloví súhlas so zmenami ustanovení dohovoru v zmysle jeho čl. 6 ods. 7, čl. 19 ods. 1, čl. 27 ods. 1 a čl. 38.
Text návrhu Rozhodnutia Vysokej rady, ktorým sa mení a dopĺňa
Dohovor
zakladajúci
Európsky
univerzitný
inštitút
po
pristúpení
Slovenskej
republiky
, v slovenskom a anglickom jazyku, tvorí prílohu materiálu. Po vyslovení súhlasu Vysokej rady sa upravuje článok 6 ods. 7
1 Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko.
(rozdelenie hlasov členských krajín pri hlasovaní Vysokej rady), článok 19 ods. 1 (stanovenie
finančných
príspevkov
zmluvných
štátov
do
rozpočtu
EUI),
článok
27
ods.
1
(zoznam
oficiálnych
jazykov)
a
článok
38
(doplnenie
slovenskej
verzie
textu),
EUI je financovaný z rozpočtu programu Erasmus+. Členské krajiny navyše platia ročný príspevok. Výška ročného príspevku pre Slovenskú republiku je odvodená od výšky HDP krajiny 0,57% z celkovej sumy všetkých príspevkov členských krajín (0.57% z 31.111.066,- €). Na ďalšie roky sa predpokladá zvýšenie príspevku o 2,9% ročne.
Členské štáty tiež hradia grant na doktorandské štúdium pre doktorandov počas prvých troch rokov štúdia, štvrtý rok je hradený z prostriedkov EUI. Počet grantov a prihlasovacie kritériá bude určovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe aktuálnych finančných možností. Minimálna výška grantu je 1.350,- € mesačne.
Odhad celkových ročných nákladov na rok 2020 pri udelení grantu pre 1 výskumníka je 193.533,-€, z toho 177.333,- tvorí ročný príspevok a 16.200,- grant na doktorandské štúdium pre 1 osobu.
Materiál negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, výdavky spojené s úhradou nákladov budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Materiál nemá vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Materiál bol schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky 2. októbra 2019.