1
Dohovor o zriadení Európskeho
univerzitného inštitútu
revidovaný zmeneným a doplneným dohovorom z roku 1992
2
P
O
Z
N
Á
M
K
A
P
R
E
Č
I
T
A
T
E
Ľ
A
Tento
dokument
obsahuje
konsolidovan
é
znenie
Dohovoru
zakladaj
ú
ceho
Eur
ó
psky
univerzitn
ý
in
š
tit
ú
t
spolu
s
jeho
pr
í
lohami
a
protokolmi,
ke
ďž
e
vypl
ý
vaj
ú
zo
zmien
a
doplnen
í
zaveden
ý
ch
zmenen
ý
m
a
doplnen
ý
m
dohovorom
z
roku
1992
a
ke
ďž
e
boli
ď
alej
zmenen
é
a
doplnen
é
s
oh
ľ
adom
na
n
á
sledn
é
prist
ú
penia
zmluvn
ý
ch
š
t
á
tov,
najnov
š
ie
vr
á
tane
prist
ú
penia
Maltskej
republiky
8.
j
ú
na
2018.
Tento
dokument
je
ur
č
en
ý
len
na
konzulta
č
n
ý
úč
el
a
nepredstavuje
zodpovednos
ť
Eur
ó
pskeho
univerzitn
é
ho
in
š
tit
ú
tu.
[24.
augusta
2018]
Index
Aktualizované znenie Dohovoru po pristúpení nových členských štátov
Aktualizované znenie Dohovoru po pristúpení nových členských štátov
Kapitola I: Princípy založenia inštitútu ....................................... 7
Kapitola II: Správa ..................................................................................................... 8
Kapitola III: Akademická štruktúra ............................................................................................. 13
A. Akademická organizácia ................................................................................. 13
B. Pedagogický personál a postgraduálni študenti ......................................................... 15
Kapitola IV: Finančné ustanovenia ............................................................................................ 16
Kapitola V: Rôzne ustanovenia .................................................................................. 20
3
Kapitola VI: Prechodné a záverečné ustanovenia ..................................................................... 21
Protokol o výsadách a imunitách Európskeho univerzitného inštitútu
Kapitola I: Dojednania o inštitúte ............................................................................ 24
Kapitola II: Dojednania týkajúce sa zástupcov zmluvných štátov
a riaditeľa, tajomníka, pedagogického personálu a iných osôb
zaoberajúcich sa inštitútom ............................................................................ 26
Kapitola III: Všeobecné ustanovenia ............................................................................................. 28
Záverečný akt
Príloha I
I. Vyhlásenia týkajúce sa určitých ustanovení Dohovoru ................................... 32
II. Rôzne vyhlásenia ............................................................................................... 35
Príloha II
Vyhlásenia vlády Spolkovej republiky Nemecko ......................... 36
4
Rozhodnutia Vysokej rady, ktorými sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení nových členských štátov
a.
Rozhodnutie Vysokej rady z 20. marca 1975, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci
inštitút po pristúpení nových členských štátov .............................................37
b.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 5/86 z 21. novembra 1986, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Helénskej republiky.......................................................................................39
c.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 3/87 zo 4. júna 1987 a 15/87 z 3. decembra 1987, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút
po pristúpení Španielskeho kráľovstva..........................................................41
d.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 4/89 zo 7. decembra 1989, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Portugalskej republiky...................................................................................44
e.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 1/97 z 19. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva..................................................................46
f.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 7/97 z 11. decembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Rakúskej republiky........................................................................................48
g.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 5/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Poľskej republiky...........................................................................................50
h.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 1/2005 z 9. a 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Cyperskej republiky, Slovenskej republiky a
Slovinskej republiky.......................................................................................52
i.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 6/2005 z 9. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Estónskej republiky.......................................................................................54
5
j.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 2/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Lotyšskej republiky…………………………………………………………………...…………...56
k.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 1/2014 z 20. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Rumunska…………………………………………………………………...…………...58
l.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 2/2016 z 2. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Bulharskej republiky…………………………………………………………………...…………...60
m.
Rozhodnutie Vysokej rady č. 1/2018 z 8. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút po pristúpení Maltskej republiky………………………...…. …………………………………………………62
6
Dohovor zakladajúci Európsky univerzitný inštitút
Jeho veličenstvo kráľ Belgičanov, jej veličenstvo kráľovná Dánska,
prezident Spolkovej republiky Nemecko, prezident Helénskej republiky,
jeho veličenstvo kráľ Španielska,
prezident Francúzskej republiky, prezident Írska,
prezident Talianskej republiky,
jeho kráľovská výsosť veľkovojvoda Luxemburska, jej veličenstvo kráľovná Holandska,
prezident Portugalskej republiky,
jej veličenstvo kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
ODHODLANÍ podporiť zlepšenie vzdelávania v oblastiach, ktoré v osobitnom záujme pre vývoj Európy, najmä jej kultúry, histórie, práva, ekonomiky a inštitúcií,
ŽELAJÚC SI podporiť spoluprácu v týchto oblastiach a podnietiť spoločný výskum,
ROZHODNUTÍ uskutočniť zámery uvedené v predmete vyhlásení vykonaných
7
hlavami štátov alebo na vládnom stretnutí v Bonne dňa 18. júla 1961 a v Haagu 1. a 2. decembra 1969,
BERÚC DO ÚVAHY, že v intelektuálnom živote Európy by sa mala vykonať ďalšia spolupráca a že v tomto zmysle by sa mal založiť Európsky inštitút na najvyššej univerzitnej úrovni,
Nasleduj
ú
ce
predpoklady
boli
vlo
ž
en
é
v
d
ô
sledku
rev
í
zi
í
z
roku
1992:
BERÚC DO ÚVAHY, že nadobudnuté skúsenosti a budúce perspektívy si vyžadujú prispôsobenie administratívnych a akademických štruktúr Európskeho univerzitného inštitútu,
SA ROZHODLI zrevidovať určité ustanovenia Dohovoru zakladajúce Európsky univerzitný inštitút,
8
a z toho dôvodu určili za svojich splnomocnených zástupcov:
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV,
p. André ONKELINX,
Veľvyslanec Belgického kráľovstva v Ríme;
ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA,
p. Ellen HANSEN,
Zástupca vlády vo Vysokej rade Európskeho univerzitného inštitútu;
ZA PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
p. Konrad SEITZ,
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Ríme;
ZA PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY, p. George CONTOGIORGIS,
Zástupca vlády vo Vysokej rade Európskeho univerzitného
inštitútu;
ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA,
p. Delfin COLOMÉ,
Generálny riaditeľ kultúrnych a vedeckých vzťahov;
ZA PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
p. André BAYENS,
Zástupca generálneho riaditeľa kultúrnych, vedeckých a technických vzťahov;
ZA PREZIDENTA ÍRSKA
p. Sean NOLAN,
Zástupca vlády vo Vysokej rade Európskeho univerzitného inštitútu;
ZA PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY,
p. Bruno BOTTAI,
9
Generálny tajomník Ministerstva zahraničných vecí;
ZA JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA, p. Nic MOSAR,
Veľvyslanec veľkovojvodu Luxemburska v Ríme;
ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA, p. W.L.C.H.M. VAN DEN BERG,
Zástupca vlády vo Vysokej rade Európskeho univerzitného
inštitútu;
ZA PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
10
p. Armando MARQUES GUEDES,
Zástupca vlády vo Vysokej rade Európskeho univerzitného inštitútu;
ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
p. David Hugh COLVIN,
Minister veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
KTORÍ sa po výmene svojich plných mocí uznaných za správne a v náležitej forme DOHODLI TAKTO:
11
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
12
KAPITOLA I
PRINCÍPY ZALOŽENIA INŠTITÚTU
Č
l
á
nok
1
Členské štáty Európskych spoločenstiev (ďalej len „zmluvné štáty“) týmto dohovorom spoločne zakladajú Európsky univerzitný inštitút (ďalej len „inštitút“). Inštitút má právnu subjektivitu.
Sídlom inštitútu je Florencia.
Č
l
á
nok
2
1.
Cieľom inštitútu je prispievať svojimi činnosťami v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu k rozvoju kultúrneho a vedeckého dedičstva Európy, ako celok a jeho jednotlivými časťami. Jeho práca sa bude týkať veľkých hnutí a inštitúcií, ktoré charakterizujú históriu a rozvoj Európy. Zohľadní európsky kultúrny a jazykový pluralizmus a vzťahy s kultúrami mimo Európy.
Cieľ sa bude plniť prostredníctvom výučby a výskumu na najvyššej univerzitnej úrovni.
Ako súčasť všeobecného programu jeho vedeckých aktivít vytvorí inštitút interdisciplinárne programy výskumu ohľadom problémov, ktorým čelí súčasná európska spoločnosť, vrátane otázok ohľadom budovania Európy.
2.
Inštitút je taktiež fórom na výmenu a diskutovanie o nápadoch a skúsenostiach v predmetoch spadajúcich do oblastí štúdia a výskumu, ktorými sa zaoberá.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
13
Č
l
á
nok
3
1
.
Zmluvné štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie splnenia cieľa inštitútu pri dodržiavaní slobody výskumu a výučby.
2
.
Zmluvné štáty budú podporovať rozšírenie vplyvu inštitútu vo vedeckom a univerzitnom svete. Z toho dôvodu budú pomáhať inštitútu vytvoriť príslušné väzby spolupráce s univerzitami a vedeckými inštitúciami na ich územiach a s európskymi a medzinárodnými orgánmi zaoberajúcimi sa vzdelávaním, kultúrou a výskumom.
3
.
V rámci svojho referenčného rámca bude inštitút spolupracovať s univerzitami a akýmikoľvek národnými a medzinárodnými vzdelávacími alebo výskumnými orgánmi, ktoré majú o spoluprácu záujem. Môže uzatvárať dohody so štátmi a medzinárodnými orgánmi.
Č
l
á
nok
4
Inštitút a jeho zamestnanci si budú uplatňovať také výsady a imunity, ktoré potrebné na výkon ich úloh, na základe podmienok stanovených v protokole, ktorý je priložený k tomu dohovoru a ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Inštitút uzatvorí s talianskou vládou dohodu o sídle, ktorú jednohlasne schváli Vysoká rada.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
14
KAPITOLA II
SPRÁVA
Č
l
á
nok
5
Orgány inštitútu sú:
a
)
Vysoká rada,
b
)
Riaditeľ inštitútu,
c
)
Akademická rada.
Č
l
á
nok
6
1.
Vysoká rada bude pozostávať zo zástupcov vlád zmluvných štátov; každá vláda má jeden hlas v rade a vymenuje do nej dvoch zástupcov.
Vysoká rada bude zasadať minimálne jedenkrát ročne vo Florencii.
2.
Kanceláriu predsedu Vysokej rady bude každý rok viesť zástupca každého zmluvného štátu podľa poradia.
3.
Riaditeľ inštitútu, tajomník a zástupca Európskych spoločenstiev sa budú zúčastňovať na zasadnutiach Vysokej rady, avšak nebudú hlasovať.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
15
4.
Vysoká rada bude zodpovedná za hlavné smerovanie inštitútu; bude riadiť jeho aktivity a kontrolovať jeho rozvoj. Na jednej strane bude uľahčovať vzťahy medzi vládami ohľadom záležitostí týkajúcich sa inštitútu a na druhej strane vzťahy medzi vládami a inštitútom.
Vysoká rada prijme rozhodnutia potrebné na výkon úloh, ktoré jej boli zverené v súlade s odsekmi 5 a 6.
5.
Vysoká rada jednomyseľne:
a)
stanoví pravidlá činností inštitútu a rozpočtové pravidlá uvedené v článku 26;
b)
prijme postupy výberu pracovných jazykov v súlade s článkom 27;
c)
stanoví pravidlá vykonávania služby zamestnancov inštitútu; tieto pravidlá vykonávania služby stanovia postup vyrovnania sporov medzi inštitútom a osobami, ktoré zahŕňajú;
d)
rozhodne o vytvorení trvalých pozícií pre profesorov priradených inštitútu;
e)
na základe stanovených podmienok prizve osoby uvedené v článku 9 ods. 3, aby sa zúčastnili na činnostiach Akademickej rady;
f)
uzatvorí s inštitútom a talianskou vládou dohodu o sídle a akýkoľvek nástroj uvedený v článku 3 ods. 3;
g)
vymenuje prvého riaditeľa a prvého tajomníka inštitútu;
h)
v prípade potreby povolí výnimku z článku 8 ods. 3;
i)
upraví rozdelenie na katedry uvedené v článku 11 alebo vytvorí nové katedry;
j)
udelí súhlas uvedený v článku 33;
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
16
k)
prijme opatrenia uvedené v článku 34.
6.
Vysoká rada kvalifikovanou väčšinou prijme iné rozhodnutia, ako tie uvedené v ods. 5, najmä ohľadom:
a)
vymenovania riaditeľa a tajomníka inštitútu;
b)
schválenia rozpočtu inštitútu a schválenia vyrovnania riaditeľovi, pokiaľ ide o vykonávanie rozpočtu;
c)
schválenia všeobecnej politiky výučby na základe návrhu Akademickej rady;
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
17
d)
vytvorenia Výskumnej rady, ktorej štruktúru a právomoci stanoví po konzultácii s Akademickou radou;
e)
vytvorenia alebo zatvorenia interdisciplinárnych centier v rámci inštitútu po konzultácii s Akademickou radou a Výskumnou radou;
f)
prijatia jej rokovacieho poriadku.
7.
Ak si rozhodnutia vyžadujú kvalifikovanú väčšinu, hlasy budú vážené nasledovne:
Belgicko
5
Bulharsko
4
D
á
nsko
3
Nemecko
10
Est
ó
nsko
3
Í
rsko
3
Gr
é
cko
5
Š
panielsko
8
Franc
ú
zsko
10
Taliansko
10
Cyprus
2
Loty
š
sko
3
Malta
2
Luxembursko
2
Holandsko
5
Rak
ú
sko
4
Po
ľ
sko
8
Portugalsko
5
Rumunsko
6
Slovinsko
3
F
í
nsko
3
Š
v
é
dsko
4
Spojené kráľovstvo
10
Na prijatie rozhodnutí sa vyžaduje minimálne 83 hlasov v ich prospech a schválenie aspoň 15 vládami.
8.
Absencie nezabránia prijatiu rozhodnutí Vysokej rady, ktoré si vyžadujú jednohlasnosť.
Č
l
á
nok
7
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
18
1
.
Riaditeľ riadi inštitút. Je povinný vykonávať alebo dohliadať na vykonávanie úkonov a rozhodnutí v súlade s týmto dohovorom a prijímať akékoľvek administratívne rozhodnutia, ktoré nespadajú do referenčného rámca akýchkoľvek iných orgánov inštitútu.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
19
2
.
Je zodpovedný za správu inštitútu. Bude ho zastupovať zákonne.
Pripraví návrh ročného rozpočtu a návrh finančných prognóz na tri roky, ktoré po konzultácii s Akademickou radou predloží Vysokej rade.
Vymenuje vedúcich katedier, riaditeľov interdisciplinárnych centier a ostatných členov pedagogického personálu v súlade s článkom 9 ods. 5 písm. e) a článkom 9 ods. 2.
Vymenuje členov administratívneho personálu inštitútu.
3
.
Riaditeľa inštitútu vyberá Vysoká rada po konzultácii s Akademickou radou. Dojednania o spolupráci medzi Vysokou radou a Akademickou radou pri príprave tohto rozhodnutia prijme Vysoká rada jednomyseľným hlasovaním po konzultácii s Akademickou radou.
Je menovaný na päť rokov. Vysoká rada môže na základe jednomyseľného rozhodnutia po konzultácii s Akademickou radou predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa maximálne o tri roky.
Pravidlá uvedené v článku 6 ods. 5 písm. a) stanovujú podmienky ukončenia jeho funkčného obdobia na základe jeho iniciatívy alebo iniciatívy inštitútu.
Č
l
á
nok
8
1
.
Tajomník pomáha riaditeľovi inštitútu pri výkone jeho organizačných a administratívnych povinností.
2
.
Jeho funkčné obdobie a dĺžka vymenovania je stanovená pravidlami uvedenými v článku 6 ods. 5 písm. a).
3
.
Tajomník a riaditeľ inštitútu nemôžu byť rovnakej národnosti, ak o tom jednohlasne nerozhodne Vysoká rada.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
20
Č
l
á
nok
9
1
.
Akademická rada všeobecné právomoci v súvislosti s výskumom a výučbou bez toho, aby bol dotknutý referenčný rámec ostatných orgánov inštitútu.
Jej predsedom je riaditeľ inštitútu.
2
.
Výkonný výbor, ktorému predsedá riaditeľ ústavu, pomáha tajomník a ktorý pozostáva z riaditeľa, vedúcich katedier, riaditeľov stredísk uvedených v článku 11 ods. 3 a jeden zástupca postgraduálnych študentov, bude pomáhať riaditeľovi na jeho žiadosť pri vykonávaní úloh inštitútu.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
21
Výkonný výbor pripraví prácu Akademickej rady. Menuje členov pedagogického personálu, okrem toho uvedeného v ods. 5 písm. e). Pripraví zoznam členov Prijímacej rady a Rady ukončenia štúdia.
Bude vykonávať konkrétne úlohy, ktoré jej zverila Akademická rada.
Pravidelne bude Akademickej rade a Vysokej rade hlásiť spôsob, ktorým plní svoje ciele.
3
.
Členmi Akademickej rady sú:
a
)
riaditeľ inštitútu;
b
)
tajomník inštitútu, ktorý sa podieľa na práci, ale nehlasuje;
c
)
vedúci katedier;
d
)
riaditelia interdisciplinárnych centier;
e
)
všetci alebo niektorí profesori pridelení inštitútu;
f
)
všetci alebo niektorí lektori pridelení inštitútu;
g
)
zástupcovia ostatných členov pedagogického personálu;
h
)
zástupcovia postgraduálnych študentov;
i
)
zástupcovia členov ostatných kategórií, ktoré sa podieľajú na plnení cieľov inštitútu.
V súlade so stanovenými podmienkami môže Vysoká rada pozvať osoby s určitými kvalifikáciami, ktorí občanmi členských štátov a predstavujú rozličné aspekty ekonomického, sociálneho a kultúrneho života, aby sa zúčastnili na činnostiach Akademickej rady.
4
.
Pravidlá uvedené v článku 6 ods. 5 písm. a) stanovujú:
a
)
počet členov Akademickej rady, ktorí predstavujú kategórie osôb uvedené v ods. 3 písm. e), f), g), h) a i), postup ich vymenovania a dĺžku ich funkčného obdobia;
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
22
b
)
pravidlá väčšinových hlasov v Akademickej rade;
c
)
pravidlá činností výkonného výboru.
5
.
Akademická rada bude:
a
)
schvaľovať študijné programy a po konzultácii s Výskumným výborom aj výskumné programy katedier;
b
)
schvaľovať po konzultácií s Výskumným výborom výskumné programy interdisciplinárnych centier;
c
)
zúčastňovať sa na príprave návrhu ročného rozpočtu a trojročných finančných prognóz;
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
23
d
)
prijímať akékoľvek vykonávacie opatrenia ohľadom výskumu a výučby, ktoré nespadajú do referenčného rámca akéhokoľvek iného orgánu inštitútu;
e
)
na stretnutiach obmedzených na členov pedagogického personálu, ktorí majú aspoň rovnaké postavenie ako dané osoby, menovať vedúcich katedier, riaditeľov interdisciplinárnych centier, profesorov a lektorov, ktorí budú prijatí ako členovia pedagogického personálu inštitút na plný úväzok;
f
)
stanovovať podmienky udelenia titulu a osvedčenia uvedeného v článku 14;
g
)
posudzovať návrh správy o činnostiach vyhotovenej riaditeľom inštitút a predloženej Vysokej rade.
6
.
Akademická rada môže na základe svojej iniciatívy predložiť Vysokej rade návrhy ohľadom otázok spadajúcich do referenčného rámca tejto rady.
Kapitola III
AKADEMICKÁ ŠTRUKTÚRA
A
.
Akademická organizácia
Č
l
á
nok
10
Inštitút bude rozdelený na katedry, ktoré tvoria základné jednotky výskumu a výučby.
Č
l
á
nok
11
1
.
Od založenia pozostáva inštitút zo štyroch katedier:
-
história a civilizácia,
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
24
-
ekonomika,
-
právo,
-
politické a spoločenské vedy.
Vysoká rada môže jednomyseľne po konzultácii s Akademickou radou a na základe svojich skúseností upraviť toto rozdelenia alebo založiť nové katedry. Akademická rada jej môže v tomto ohľade poskytovať odporúčania.
2
.
V rámci obmedzení pridelených finančných prostriedkov v rozpočte a programov prijatých Akademickou radou bude môcť každá katedra vo veľkej miere samostatne vykonávať svoje štúdie a výskumnú prácu a bude jej poskytnutý personál potrebný na výkon jej činností.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
25
3
.
Inštitút môže pri zohľadnení katedier založených na inštitúte pridať jedno alebo viaceré interdisciplinárne študijné a výskumné centrá. Rozhodnutie o založení alebo zatvorení takýchto centier a o ich cieľoch, konkrétnych štruktúrach a všeobecných podmienkach činnosti prijme Vysoká rada na základe kvalifikovanej väčšiny po konzultácii s Akademickou radou a Výskumnou radou.
Č
l
á
nok
12
1
.
Hlavná výskumná práca sa bude vykonávať na seminároch alebo pomocou výskumných tímov. Práca na jednom seminári sa môže kombinovať s prácou na iných seminároch na rovnakej katedre alebo na iných katedrách.
Organizácia rôznych seminárov a výskumných tímov je zodpovednosťou vedúcich katedier. Výskumná práca sa bude vykonávať aktívnou spoluprácou pedagogického personálu a postgraduálnych študentov, ktorí spoločne stanovia metódy práce a úrovne, na ktorých sa uskutočnia.
2
.
Výskumná práca, ktorá sa uskutoční na seminároch alebo pomocou výskumných tímov, musí byť definovaná v rámci študijných a výskumných programov uvedených v článku 9 ods. 5 a musí zohľadňovať cieľ inštitútu.
Vedúci katedier oznámia Akademickej rade predmet pracovných projektov, ktoré sa budú vykonávať na každom seminári alebo každým výskumným tímom, po obdržaní súhlasov od profesorov a lektorov.
3
.
Inštitút môže organizovať obdobia praktických školení kolokvií, na ktorých sa môžu zúčastňovať osoby s odbornými skúsenosťami v disciplínach, v ktorých sa štúdie a výskumy na inštitúte realizujú.
Č
l
á
nok
13
1
.
Inštitút bude mať knižnicu a dokumentačnú službu financovanú z ročného
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
26
prevádzkového rozpočtu.
2
.
Talianska republika sa zaväzuje prijímať všetky potrebné opatrenia a uzatvárať všetky dohody potrebné na poskytnutie prístupu pedagogickému personálu a postgraduálnym študentom do archívov, knižníc a múzeí vo Florencii a v prípade potreby aj v iných mestách v Taliansku.
Postup uplatnenia tohto ustanovenia bude stanovený v dohode o sídle.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
27
Č
l
á
nok
14
1
.
Inštitút právomoc udeliť v disciplínach, v ktorých sa na inštitúte vykonávajú štúdiá a výskum, doktorát Európskeho univerzitného inštitútu postgraduálnym študentom, ktorí ukončili minimálne dvojročné štúdium na inštitúte a predložili pôvodný výskum vysokej kvality schválený inštitútom, ktorý musí byť zverejnený v súlade s ustanoveniami stanovenými podľa ods. 4.
2
.
Inštitút taktiež právomoc udeliť titul nižší ako doktorát postgraduálnym študentom, ktorí ukončili aspoň ročné štúdium na inštitúte a splnili určité podmienky daného titulu prijaté v súlade s ods. 4.
3
.
Postgraduálni študenti inštitútu, ktorým pri odchode z inštitútu nebol udelený žiadny z titulov uvedených v odsekoch 1 a 2, získajú na ich žiadosť osvedčenie potvrdzujúce ich štúdium a výskum, ktorý na inštitúte vykonali.
4
.
Podmienky udelenia titulov a osvedčení uvedených v tomto článku stanoví Akademická rada; tieto podmienky si vyžadujú schválenie Vysokou radou.
B
.
Pedagogický personál a postgraduálni študenti
Č
l
á
nok
15
1
.
Pedagogický personál tvoria vedúci katedier, riaditelia interdisciplinárnych centier, profesori, lektori a ostatní učitelia.
2
.
Členovia pedagogického personálu sa vyberajú z občanov zmluvných štátov, ktorých kvalifikácia je dostatočná na zabezpečenie vysokého štandardu práce inštitútu. Inštitút môže požiadať o služby aj občanom iných štátov.
3
.
Zmluvné štáty podľa svojich schopností prijmú všetky príslušné opatrenia na uľahčenie mobility osôb prijatých ako členov pedagogického personálu inštitútu.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
28
Č
l
á
nok
16
1.
Na účely tohto dohovoru „postgraduálni študenti“ inštitútu študenti alebo postgraduálni študenti s kvalifikáciami z národných univerzít, ktoré preukazujú ich vhodnosť na vykonávanie alebo pokračovanie výskumných prác, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 27 ods. 3 a boli prijatí na inštitút.
2.
Na inštitút môžu byť prijatí občania zmluvných štátov.
Občania iných štátov môžu byť prijatí na základe obmedzení a podmienok stanovených v pravidlách, ktoré prijme Vysoká rada po konzultácii s Akademickou radou.
3.
Prijatie na inštitút udeľuje Prijímacia rada v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a pravidlami prijatými Vysokou radou. Rada zohľadní kvalifikácie uchádzačov a ich miesto pôvodu, ak je to možné.
Príslušné orgány zmluvných štátov pomôžu inštitútu pri spravovaní procesu prijatia.
Č
l
á
nok
17
1
.
Každý zmluvný štát v rozsahu dostupných finančných prostriedkov podporí udelenie grantov tým občanom prijatým na inštitút, ktorých podmienky si to vyžadujú a v prípade potreby prijmú všetky príslušné opatrenia na prispôsobenie ustanovení o udeľovaní grantov.
2
.
Rozpočtové pravidlá môžu stanoviť vytvorenie špeciálneho fondu na udelenie určitých grantov. Tento fond je dotovaný najmä súkromnými príspevkami.
3
.
Predchádzajúce ustanovenia neznemožnia postgraduálnym študentom na inštitúte získať granty udeľované Európskymi spoločenstvami osobám, ktoré vykonávajú výskumné práce súvisiace s budovaním Európy.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
29
KAPITOLA IV
FINANČNÉ USTANOVENIA
Č
l
á
nok
18
1.
Na každý rozpočtový rok bude určený prevádzkový rozpočet.
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
30
2.
Všetky položky príjmov a výdavkov inštitútu budú zahrnuté do odhadov, ktoré sa vykonajú pre každý rozpočtový rok a budú uvedené v rozpočte.
Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte musia byť vyvážené. Rozpočtové pravidlá uvádzajú zoznam príjmov inštitútu.
3.
Rozpočtový rok začína 1. januára a končí 31. decembra.
4.
Príjmy a výdavky budú uvedené v eurách.
Č
l
á
nok
19
1.
Finančné príspevky zmluvných štátov na pokrytie výdavkov uvedených v rozpočte inštitútu budú stanovené na základe nasledujúcej škály v súlade s rozhodnutím Vysokej rady č. 3/04 z 10. júna 2004:
Belgicko
4,90
%
Bulharsko
0,31%
D
á
nsko
2,00
%
Nemecko
17,16
%
Est
ó
nsko
0,07
%
Í
rsko
0,50
%
Loty
š
sko
0,17
%
Gr
é
cko
1,45%
Š
panielsko
6,13
%
Franc
ú
zsko
17,16
%
Taliansko
17,16
%
Cyprus
0,12
%
Luxembursko
0,16
%
Malta
0,06
%
Holandsko
4,90%
Rak
ú
sko
2,60
%
Po
ľ
sko
2,10
%
Portugalsko
0,74
%
Rumunsko
1,07
%
Slovinsko
0,23
%
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n
ý
i
n
š
t
i
t
ú
t
31
F
í
nsko
1,17%
Š
v
é
dsko
2,68
%
Spojené kráľovstvo
17,16
%
D
o
h
o
v
o
r
z
a
k
l
a
d
a
j
ú
c
i
E
u
r
ó
p
s
k
y
u
n
i
v
e
r
z
i
t
n