Návrh
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .......... 2019
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (tlač 1738)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A.v y s l o v u j e s ú h l a s
s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu;
B.r o z h o d l a , že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi SR.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
XX XX v. r.
XX XX v. r.