VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-23616/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1738
NÁVRH
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Predkladacia správa
3. Vlastný materiál v slovenskom jazyku
4. Vlastný materiál v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy
pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
7. Analýza vplyvov na rozpočet
8. Príloha v slovenskom jazyku
9. Príloha v anglickom jazyku
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2019