INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
rozpočtová organizácia
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@nrsr.sk.
INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA A JEHO POPIS
Organizácia a realizácia Parlamentného zhromaždenia NATO - Bratislava 2019
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Verejný záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z jeho postavenia, právomocí a pôsobenia (Ústava SR, medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je SR viazaná)
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane jeho bezpečnosti, poriadku, majetku
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, štát, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, fotografia
ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Sprostredkovateľ, externí dodávatelia služieb, iné subjekty podieľajúce sa na organizácii a realizácii Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zamestnanci/štátni zamestnanci prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, tretie subjekty – externí dodávatelia služieb, iné subjekty podieľajúce sa na organizácii a realizácii Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Jeden rok odo dňa ukončenia Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ
KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM
SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z verejného záujmu, oprávneného záujmu, je nevyhnutné na účely
realizácie všetkých krokov a činností vo verejnom záujme. Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR
SR znemožní plnenie úloh vo verejnom záujme, oprávnenom záujme s dotknutou osobou. Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných
údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z verejného a oprávneného
záujmu s dotknutou osobou. Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje
a povinná bezodkladne informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
V Bratislave dňa 25.04.2019
____________
Čl. 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu