INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
PREVÁDZKOVATEĽOM KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@nrsr.sk.
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
§ 95 ods. 3, § 97 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 z. 18. 12. 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRE SPRACÚVANIE
NIE
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, akademické
a vedecké tituly, kandidoval za politickú stranu, hnutie, trvalý
pobyt, telefónny a e-mailový kontakt.
UVIESŤ Z AKÉHO ZDROJA ZÍSKAL PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÉ ÚDAJE
Od štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a prípadne od príslušných politických strán.
PRÍJEMCOVIA - SUBJEKTY, KTORÍ MAJÚ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Štátni zamestnanci prevádzkovateľa,
Európsky parlament
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5 rokov odo dňa ich získania, v súlade s registratúrnym poriadkom Kancelárie Národnej rady SR č. 143/2005 v platnom znení.
2
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY3 ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné. Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní plnenie zákonnej povinnosti.
Poskytovanie osobných údajov je v danom prípade zákonnou povinnosťou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej právnej úpravy s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
Bratislava dňa 24. 5. 2019
____________
1 Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu