INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
PREVÁDZKOVATEĽOM KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@nrsr.sk.
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Voľba sudcov Ústavného súdu SR - Kandidáti na voľbu
sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
ustanovenia zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRE SPRACÚVANIE
NIE
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
bežné osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, štátne občianstvo, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje a prehľad pracovných skúseností, údaje o právnickom povolaní, údaje o právnej praxi, údaje o vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej a inej právnej odbornej činnosti, údaje o funkciách nezlučiteľných s výkonom funkcie sudcu ÚS SR
osobitná kategória osobných údajov v rozsahu: členstvo v politickej strane, politickom hnutí
UVIESŤ Z AKÉHO ZDROJA ZÍSKAL PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÉ ÚDAJE
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
vláda Slovenskej republiky
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
generálny prokurátor Slovenskej republiky
verejný ochranca práv
profesijné organizácie právnikov
vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva
PRÍJEMCOVIA - SUBJEKTY, KTORÍ MAJÚ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
subjekty – podľa prístupu k webovému sídlu Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
orgány verejnej moci
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ide o trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY3 ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
3
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, súčasne právo:
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné. Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní plnenie zákonnej povinnosti.
Poskytovanie osobných údajov je danom prípade zákonnou povinnosťou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej právnej úpravy s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
Bratislava dňa 16.11.2018
____________
1 Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu