PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2025/2019
1832
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. septembra 2019
k postúpeniu návrhu zákona podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska
A. k o n š t a t u j e m, že
1. Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v prvom čítaní návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1652) a uznesením z 25. septembra 2019 č. 2102 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona (podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
2. poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marek Krajčí, Eduard Heger, Gábor Grendel a Richard Vašečka 27. septembra 2019 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1731);
B. p o s t u p u j e m
uvedený návrh zákona (tlač 1731) Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska, či podanie uvedeného návrhu zákona je v súlade § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Andrej D a n k o v. r.