NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-500/2019
2047
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Juraja Soboňu a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov(tlač 1347)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Juraja Soboňu a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.