NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-499/2019
2036
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1346)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.