N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 112/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) väčšou mincou rozumie minca v nominálnej hodnote minimálne 5 centov.“.
2.V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a väčších mincí, sa zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a väčšími mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej väčšej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej väčšej mince, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena súčtom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto celková suma platenej ceny. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.