DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je zrušenie nároku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na plat po zániku ich poslaneckého mandátu.
Podľa platného znenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov patrí poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) po zániku poslaneckého mandátu plat ešte počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, alebo počas troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov.
Hradenie takýchto finančných nárokov z verejných prostriedkov však nemá opodstatnenie, keďže po zániku poslaneckého mandátu poslanec funkciu nevykonáva a preto nie je dôvod, aby aj na rozdiel napr. od svojich asistentov - naďalej poberal plat. Rovnako to platí aj pre náhradníkov zvolených poslancov. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako ako ich náhradníci, vedia pri ujatí sa svojej funkcie vopred, že zvolení, resp. že budú vykonávať svoj mandát na dobu určitú, t.j. najviac na obdobie 4 rokov, a rovnako ako ich mandát nesmie presiahnuť toto obdobie v zmysle čl. 73 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, nemali by presahovať toto obdobie ani plat, paušálne náhrady a iné požitky, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie. Ak si svoj mandát počas 4 rokov vykonávali čestne, poctivo a poriadne, ľudia ich zvolia za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky opätovne, s čím budú spojené aj ich platové náležitosti.
Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky znovu zvolený nebude a bude mať problém nájsť si nové zamestnanie, môže sa ako každý občan uchádzať o pomoc na úrade práce. Po splnení zákonných podmienok bude exposlancovi po dobu 6 mesiacov vyplácaná podpora v nezamestnanosti vo výške odvodenej od jeho predchádzajúceho nadpriemerného platu poslanca, ktorý bol od januára 2019 zvýšený o vyše 30% (t.j. výška podpory dosahuje takmer tisíc eur mesačne).
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie alebo informatizáciu a nepredpokladajú sa ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými
zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podľa súčasne platného znenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov patrí poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) po zániku poslaneckého mandátu ešte plat počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov.
Hradenie takýchto finančných nárokov z verejných prostriedkov však nemá opodstatnenie, keďže po zániku poslaneckého mandátu poslanec funkciu nevykonáva a preto nie je dôvod, aby naďalej poberal plat.
Tento nárok nemožno obhájiť ani porovnaním s inštitútom odstupného v zmysle Zákonníka práce, keďže zmyslom odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že s ním končí pracovný pomer skôr ako účastníci v pracovnej zmluve pôvodne predpokladali a že ku skončeniu pracovného pomeru v prevažnej miere nedochádza z dôvodov spočívajúcich v osobe zamestnanca, ale v osobe zamestnávateľa (zväčša jeho hospodárske problémy ktoré vo vzťahu k zamestnancovi vystupujú ako ním nezavinené sociálne riziko.) Avšak zánik poslaneckého mandátu je spravidla od počiatku očakávaná udalosť, čím sa výkon funkcie poslanca približuje k postaveniu zamestnanca na dobu určitú v zmysle Zákonníka práce, pričom zamestnanec nárok na ďalšie platy po uplynutí doby určitej, nemá. Nárok poslanca na plat po zániku poslaneckého mandátu preto skôr charakter neodôvodneného „zlatého padáku“, než charakter odstupného.
Navyše pracovný alebo obdobný pracovný vzťah poslanca nemožno skončiť proti jeho vôli, a to ani počas 12 mesiacov po zániku poslaneckého mandátu (len s predchádzajúcim súhlasom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý ho môže udeliť po predchádzajúcom prerokovaní v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky). Pri niektorých povolaniach, napríklad v prípade funkcie sudcov, sa sudcovská funkcia počas vykonávania poslaneckého mandátu iba prerušuje a po zániku mandátu sa každý sudca môže opäť ujať svojej pôvodnej funkcie. Poslanec teda disponuje výrazne väčšími sociálnymi istotami po zániku poslaneckého mandátu, než zamestnanec po strate zamestnania a na poberanie platu po zániku poslaneckého mandátu preto nie je dôvod. To sa rovnako týka aj náhradníkov poslancov.
A nakoniec je potrebné uviesť, že aj v prípadoch, ak poslanec zostane po zániku poslaneckého mandátu bez práce, nezostane bez príjmu, pretože nárok počas 6 mesiacov na poberanie dávky v nezamestnanosti, ktorá mu bude vzhľadom na výšku poslaneckého
platu poskytovaná v maximálnej výške, teda 941 972 eur mesačne (v závislosti na počte dní v danom mesiaci). Nárok na poberanie platu po zániku poslaneckého mandátu preto nemožno odôvodniť ani úplnou stratou príjmu.
K bodu 2
V prechodnom ustanovení sa ustanovuje, že nové pravidlá týkajúce sa zrušenia platu poslanca po zániku poslaneckého mandátu sa prvýkrát použijú aj na poslancov zvolených v tomto volebnom období, resp. ich náhradníkov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predpokladá sa pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy. Ak vychádzame z toho, že hrubý mesačný plat poslanca (bez funkčných príplatkov, paušálnych náhrad a náhrad ďalších výdavkov) v súčasnosti predstavuje sumu 3039 eur, štátny rozpočet môže ušetriť na nároku poslancov na plat po zániku poslaneckého mandátu (t.j. na zrušení odstupného pre poslancov) 1 367 550 eur v príslušnom období, ktorým je zvyčajne 4-ročné volebné obdobie. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie alebo informatizáciu a nepredpokladajú sa ani sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.