NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení zákona č. 374/1994 Z. z., zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 97/2014 Z. z. zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
2.Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje aj na poslancov a ich náhradníkov, ktorí vykonávajú mandát v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.