D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Evy Smolíkovej a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, t.j. zo zdrojov podnikateľského prostredia.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá žiadne, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Návrhom zákona sa zavádza osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok. Pre vlastné budovy slúžiace na ubytovanie zamestnancov je na strane zamestnanca zavedené oslobodenie nepeňažného príjmu. Súvisiaca úprava bola vykonaná aj v § 21 ods. 1 písm. f), nakoľko ide o budovy na uspokojovanie potrieb vlastných zamestnancov.
Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019, pričom tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020.
Navrhované oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov sa prvýkrát použije pri poskytovaní ubytovania po 31. decembra 2019.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2020.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá žiadne, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Prekladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu právneho predpisu: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie článok 110 112 a článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie predkladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.