Dôvodová správa
Všeobecná časť
V Čl. I návrhu zákona sa navrhuje novelizovať zákon o obecnom zriadení. Účelom predkladaného návrhu je zamedziť negatívnemu javu, kedy sa opakovane v histórii samosprávy udialo, že starosta, ktorý nebol znovuzvolený na ďalšie volebné obdobie, sa snažil vykonávať úkony, ktoré možno považovať za kontroverzné a to najmä ovplyvňovať chod samosprávy na obdobie, kedy nebude pôsobiť vo funkcii starostu alebo poskytoval odmeny vo forme tzv. „zlatých padákov“.
Rovnako sa navrhuje zamedziť doterajšiemu zastupiteľstvu v období po voľbách prijímať rozhodnutia na zasadnutiach zastupiteľstva, ale uvedené sa prenecháva na novozvolené zastupiteľstvo. V prípade, že sa objaví potreba urýchleného zvolania nového zastupiteľstva, je možné zvolať zastupiteľstvo v novozvolenom zložení.
Navrhovaná úprava vychádza z historických skúseností, kedy napriek tomu, že bol zvolený nový starosta, resp. primátor, a nové zastupiteľstvo, rozhodovalo zastupiteľstvo v pôvodnom zložení o takých dôležitých otázkach, ako je strategický majetok mesta, rozpočet, zmeny pri výbere daní z nehnuteľnosti a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, zvolenie hlavného kontrolóra obce, náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku dosluhujúceho starostu alebo o zmluve s investorom o stavbe akvaparku. Je dôležité uviesť, že názor, že o zásadných veciach, ktoré budú mať vplyv na chod samosprávy do budúcna, by malo rozhodovať zastupiteľstvo v novom zložení, zaznel aj zo strany Združenia miest a obcí Slovenska - konkrétne sa takto vyjadrilo k situácii v meste Púchov, kde sa v roku 2014 snažili po voľbách prijať budúcoročný rozpočet, a tiež k situácii v Turčianskych Tepliciach, v ktorých chceli rozhodnúť rovnako o budúcoročnom rozpočte a o hlavnom kontrolórovi mesta.
Obdobná úprava sa v čl. II navrhuje aj pre samosprávne kraje, ich predsedov a zastupiteľstvá.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jakub Nedoba a Ondrej Dostál.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa v § 12 odseku 1 medzi treťou a štvrtou vetou vložiť novú vetu: „V období od vykonania volieb do obecného zastupiteľstva do ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety sa nemôže uskutočniť zasadnutie obecného zastupiteľstva zloženého z poslancov zvolených v predchádzajúcom volebnom období“, čím sa zamedzí tomu, aby zastupiteľstvo zložené z poslancov v predchádzajúcich voľbách rozhodovalo o otázkach obce napriek tomu, že je zvolené zastupiteľstvo v novom zložení, ale doposiaľ ešte neprebehlo ustanovujúce zastupiteľstvo.
K bodu 2
V § 13 sa vkladá nový odsek 11, ktorý obmedziť starostu v tom, aby do zloženia sľubu novozvoleného starostu vykonával iba úkony smerujúce k odovzdaniu úradu novozvolenému starostovi.
K čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa v § 14 doplniť vetu: „V období odo dňa konania volieb do zastupiteľstva samosprávneho kraja do ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného zastupiteľstva samosprávneho kraja sa nemôže uskutočniť zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja zloženého z poslancov zvolených v predchádzajúcom volebnom období.“, čím sa zamedzí tomu, aby zastupiteľstvo zložené z poslancov v predchádzajúcich voľbách rozhodovalo o otázkach samosprávneho kraja napriek tomu, že je zvolené zastupiteľstvo v novom zložení, ale doposiaľ ešte neprebehlo ustanovujúce zastupiteľstvo.
K bodu 2
V § 16 sa dopĺňa nový odsek 13, ktorý obmedziť predsedu v tom, aby do zloženia sľubu novozvoleného predsedu, vykonával iba úkony smerujúce k odovzdaniu úradu novozvolenému predsedovi.
K čl. III
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na začiatok nasledujúceho kalendárneho roka.