N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Jakuba Nedobu a Ondreja Dostála
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Jakub Nedoba
Ondrej Dostál
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jakuba Nedobu a Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
.
BRATISLAVA 2019
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„V období od vykonania volieb do obecného zastupiteľstva do ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety sa nemôže uskutočniť zasadnutie obecného zastupiteľstva zloženého z poslancov zvolených v predchádzajúcom volebnom období“.
2.§ 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) V období odo dňa konania volieb starostu obce do zloženia sľubu novozvoleného starostu doterajší starosta nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorými sa scudzuje majetok obce, prenecháva majetok obce do nájmu alebo inak nakladá s majetkom obce, ďalej nie je oprávnený poskytovať zamestnancom obce odmeny, rozhodnúť o zvýšení odmeny zástupcu starostu alebo zvýšení platu zástupcu starostu, uzatvárať zmluvy v mene obce, okrem zmlúv, ktorých uzavretie je nevyhnutné z dôvodu nepredvídateľných okolností.“ .
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 313/2001 Z. z. zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 14 sa na konci dopĺňa táto veta:
„V období odo dňa konania volieb do zastupiteľstva samosprávneho kraja do ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného zastupiteľstva samosprávneho kraja sa nemôže uskutočniť zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja zloženého z poslancov zvolených v predchádzajúcom volebnom období.“
2.§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) V období odo dňa konania volieb predsedu samosprávneho kraja do zloženia sľubu novozvoleného predsedu samosprávneho kraja doterajší predseda samosprávneho kraja nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorými sa scudzuje majetok samosprávneho kraja, prenecháva majetok samosprávneho kraja do nájmu alebo inak nakladá s majetkom samosprávneho kraja, ďalej nie je oprávnený poskytovať zamestnancom samosprávneho kraja odmeny, uzatvárať zmluvy v mene samosprávneho kraja, okrem zmlúv, ktorých uzavretie je nevyhnutné z dôvodu nepredvídateľných okolností.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.