NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
o školskom ombudsmanovi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)postavenie, pôsobnosť, práva a povinnosti, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie školského ombudsmana,
b)zriadenie a úlohy Úradu školského ombudsmana,
c)spôsob právnej ochrany a uplatňovanie práv osôb podľa § 3 ods. 1.
§ 2
Pôsobnosť zákona
Tento zákon sa vzťahuje na práva a povinnosti dotknutých osôb 3 ods. 1) a orgánov verejnej správy (§ 4) v oblasti výchovy a vzdelávania na úseku školstva1).
DRUHÁ ČASŤ
ŠKOLSKÝ OMBUDSMAN A ÚRAD ŠKOLSKÉHO OMBUDSMANA
§ 3
Postavenie školského ombudsmana
(1) Školský ombudsman sa podieľa na ochrane práv detí2), žiakov3), poslucháčov4), zákonných zástupcov5), pedagogických zamestnancov6) a odborných zamestnancov7), študentov vysokých škôl8) a zamestnancov vysokých škôl9) (ďalej len „dotknuté osoby“) podporou a presadzovaním ich práv priznaných osobitnými predpismi1) a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná10), v oblasti podľa § 2.
(2)Školský ombudsman je nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitné predpisy11) ustanovujú kompetencie v oblasti ochrany práv, ľudský práv a základných slobôd.
(3)Každý právo obrátiť sa na školského ombudsmana vo veci porušovania alebo ohrozovania práv dotknutých osôb.
(4)Dieťa3) právo obrátiť sa na školského ombudsmana priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia zákonného zástupcu5).
1) Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
3) § 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
4) § 2 písm. r) zákona č. 245/2008 Z. z.
5) § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.,
§ 44 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 2 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.
8) § 69 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
9) § 74 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
10) Napríklad Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.).
11) Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
§ 4
Pôsobnosť školského ombudsmana
(1)Pôsobnosť školského ombudsmana sa v oblasti podľa § 2 vzťahuje na orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
a)orgány štátnej správy,
b)orgány územnej samosprávy,
c)právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach dotknutých osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností dotknutých osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.
(2)Pôsobnosť školského ombudsmana sa nevzťahuje na výkon právomocí Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní12); to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy v oblasti podľa § 2.
(3)Pôsobnosť školského ombudsmana sa nevzťahuje tiež na plnenie úloh, ktoré v oblasti podľa odseku 2 plnia iné orgány13).
Práva a povinnosti školského ombudsmana
§ 5
(1)Školský ombudsman
a)posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dotknutých osôb,
b)monitoruje dodržiavanie práv dotknutých osôb najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia práv dotknutých osôb podľa osobitných predpisov1) a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv dotknutých osôb,
c)spolupracuje s dotknutými osobami priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv dotknutých osôb, konzultuje s dotknutými osobami veci, ktoré sa ich týkajú a skúma názory dotknutých osôb,
12) § 10 ods. 8 až 10 Trestného poriadku.
13) Napríklad § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2018 Z. z.
d)spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dotknutých osôb alebo ochrane práv dotknutých osôb.
(2)Školský ombudsman je oprávnený
a)požadovať
1.informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dotknutých osôb a na účely monitorovania dodržiavania práv dotknutých osôb,
2.kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv dotknutých osôb vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
3.stanovisko k výsledku posúdenia podľa odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsledku monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené alebo ohrozené právo dotknutej osoby,
b)hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s osobou podľa § 3 ods. 1 okrem dieťaťa, ktorá je umiestnená v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo neodkladné opatrenie podľa osobitného predpisu14),
c)podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval podľa odseku 1 písm. a),
d)vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv dotknutých osôb,
e)navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa výsledkov monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b),
f)zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
g)vstupovať do objektu orgánu verejnej správy a na miesto, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo na miesto, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo neodkladné opatrenie podľa osobitného predpisu11).
(3)Ak je osoba uvedená v § 3 ods. 1 okrem dieťaťa vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), výkon oprávnenia podľa odseku 2 písm. b) oznámi školský ombudsman príslušnému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.
§ 6
14) Napríklad § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z., § 120 zákona č. 245/2008 Z. z.
Správa o činnosti školského ombudsmana
(1)Školský ombudsman predkladá Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy najmä poznatky z činností podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
(2)Školský ombudsman zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 na svojom webovom sídle.
(3)Ak školský ombudsman zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že porušovanie práv dotknutých osôb alebo ohrozovanie práv dotknutých osôb je závažné alebo sa týka väčšieho počtu dotknutých osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
§ 7
Podmienky voliteľnosti
(1)Za školského ombudsmana možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)je občanom Slovenskej republiky,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)je bezúhonná,
e)nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
f) vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu školského ombudsmana bude riadne vykonávať,
g)písomne súhlasila s kandidatúrou za školského ombudsmana.
(2)Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu15).
(3)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ten, komu nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
15) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
z registra trestov16). Údaje podľa predošlej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)Splnenie podmienok voliteľnosti uvedených v odseku 1 overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na voľbu.
(5) istú osobu možno zvoliť za školského ombudsmana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
§ 8
Voľba školského ombudsmana
(1)Školského ombudsmana volí národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej rady.
(2)Voľbu školského ombudsmana vyhlasuje predseda národnej rady tak, aby sa voľba vykonala
a)v lehote začínajúcej šesťdesiatym dňom pred uplynutím funkčného obdobia školského ombudsmana, nie však skôr ako 30 dní po jej vyhlásení, alebo
b)do 60 dní od zániku výkonu funkcie školského ombudsmana, ak k zániku výkonu funkcie školského ombudsmana došlo pred uplynutím jeho funkčného obdobia, nie však skôr ako 30 dní po jej vyhlásení.
§ 9
Funkčné obdobie školského ombudsmana
(1)Funkčné obdobie školského ombudsmana je päť rokov a začína plynúť dňom začatia výkonu funkcie školského ombudsmana.
(2)Školský ombudsman začína vykonávať funkciu v deň nasledujúci po dni, keď bol zvolený za školského ombudsmana. Ak výkon funkcie doterajšieho školského ombudsmana zanikne uplynutím funkčného obdobia, novozvolený školský ombudsman nezačne vykonávať funkciu skôr ako v deň nasledujúci po dni, keď uplynulo funkčné obdobie doterajšieho školského ombudsmana.
16) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
(3)Školský ombudsman, ktorého funkčné obdobie uplynulo, pokračuje vo výkone funkcie do začatia vykonávania funkcie novozvoleného školského ombudsmana. Ak výkon funkcie školského ombudsmana zanikol z iného dôvodu ako uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený nový školský ombudsman, plní úlohy štatutárneho orgánu za školského ombudsmana riaditeľ úradu školského ombudsmana.
(4)Školský ombudsman musí počas celého výkonu funkcie spĺňať podmienky voliteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) až f).
§ 10
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie školského ombudsmana
(1)Školský ombudsman nesmie popri výkone funkcie vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú funkciu, podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku, správy majetku svojho maloletého dieťaťa, správy majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo správy majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, a vedeckej, pedagogickej, literárnej a umeleckej činnosti, ak taká činnosť nenarúša riadny výkon funkcie a dôstojnosť funkcie a neohrozuje dôveru v nestrannosť a nezávislosť školského ombudsmana.
(2)Ak školský ombudsman vykonáva funkciu alebo činnosť podľa odseku 1 v čase začatia výkonu funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa začatia výkonu funkcie takú funkciu alebo činnosť ukončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(3)Skutočnosti uvedené v odseku 1 sú prekážkou vo výkone funkcie.
§ 11
Zánik výkonu funkcie školského ombudsmana
(1)Výkon funkcie školského ombudsmana zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia, ak v § 9 ods. 3 nie je ustanovené inak,
b)vzdaním sa funkcie,
c)stratou voliteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e),
d)nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
e)výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, ak v § 10 ods. 2 nie je ustanovené inak,
f)odvolaním z funkcie alebo
g)smrťou alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho.
(2)Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) e) je školský ombudsman povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi národnej rady. Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku, ktorým bol školský ombudsman odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody a nadobudnutie právoplatnosti rozsudku súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, oznámi bezodkladne predsedovi národnej rady súd, ktorý vo veci rozhodol.
(3)Školský ombudsman sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady. Výkon funkcie školského ombudsmana sa v takom prípade skončí uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi národnej rady. Školský ombudsman je však povinný vykonať všetky úkony, ktoré neznesú odklad, aby podávateľ podnetu (§ 16 ods. 3) neutrpel ujmu na svojich právach.
(4)Národná rada odvolá z funkcie školského ombudsmana, ak prestal spĺňať podmienku voliteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. f).
(5)Národná rada môže odvolať z funkcie školského ombudsmana, ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.
(6)Školský ombudsman je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie národnej rady o odvolaní z funkcie podľa odseku 4 alebo 5.
§ 12
Platové pomery školského ombudsmana
(1)Funkcia školského ombudsmana je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.
(2)Školskému ombudsmanovi patrí plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja podľa osobitného predpisu17).
(3)Úlohy zamestnávateľa na účely odseku 2 a na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a daní plní pre školského ombudsmana Úrad školského ombudsmana.
17) Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Úrad školského ombudsmana
§ 13
(1)Zriaďuje sa Úrad školského ombudsmana so sídlom v Košiciach.
(2)Úrad školského ombudsmana je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.
(3)Štatutárnym orgánom Úradu školského ombudsmana je školský ombudsman.
(4)Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlohách Úradu školského ombudsmana upravuje štatút, ktorý vydá školský ombudsman.
§ 14
(1)Úrad školského ombudsmana plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti školského ombudsmana.
(2)Školský ombudsman vymenúva a odvoláva riaditeľa Úradu školského ombudsmana. Riaditeľ Úradu školského ombudsmana zodpovedá za svoju činnosť školskému ombudsmanovi.
(3)Riaditeľ Úradu školského ombudsmana a zamestnanci Úradu školského ombudsmana plnia úlohy Úradu školského ombudsmana v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu18).
(4)Školský ombudsman môže poveriť riaditeľa Úradu školského ombudsmana alebo zamestnanca Úradu školského ombudsmana plnením úloh podľa § 5 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia podľa § 5 ods. 2 písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna väzba.
§ 15
Financovanie Úradu školského ombudsmana
(1)Výkon funkcie školského ombudsmana a činnosť Úradu školského ombudsmana financované z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu19). Úrad školského ombudsmana zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek určí na základe celkového limitu výdavkov. Podrobnosti o štruktúre rozpočtu príjmov a výdavkov upraví školský ombudsman štatútom.
18) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
19) § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2)Na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis20). Za hospodárenie s prostriedkami poskytnutými podľa odseku 1 zodpovedá školský ombudsman ako štatutárny orgán, ak v § 9 ods. 3 nie je ustanovené inak.
(3)Na kontrolu hospodárenia Úradu školského ombudsmana s finančnými prostriedkami sa vzťahuje osobitný predpis21).
(4)Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje Úrad školského ombudsmana, sa vzťahuje osobitný predpis22).
TRETIA ČASŤ
POSTUP PRI VYBAVOVANÍ PODNETU
§ 16
Podanie a preskúmanie podnetu
(1)Podnet možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami.
(2)Podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu, a korešpondencia súvisiaca s podnetom nepodliehajú úradnej kontrole.
(3)Ak sa podnet podáva ústne, vyhotovuje sa písomný úradný záznam a so súhlasom osoby, ktorá podáva podnet (ďalej len „podávateľ podnetu“), aj zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam; fyzickej osobe pred vyhotovením zvukového záznamu alebo obrazovo-zvukového záznamu vysvetlené dôvody jeho vyhotovenia. Na takto vyhotovený zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam sa nevzťahuje osobitný predpis23); zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam školský ombudsman poskytne súdu a orgánom činným v trestnom konaní na ich žiadosť.
(4)Školský ombudsman podnet preskúma.
(5)Ak je podnet nejasný, školský ombudsman vyzve podávateľa podnetu, aby v určenej lehote nejasný podnet doplnil alebo spresnil. Školský ombudsman poučí podávateľa podnetu podľa prvej vety o spôsobe a obsahu doplnenia a spresnenia a o následkoch nedoplnenia alebo nespresnenia podnetu.
20) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
(6)Ak podávateľ podnetu požiada školského ombudsmana, aby sa jeho totožnosť utajila, alebo ak je jej utajenie potrebné, pri vybavovaní podnetu sa postupuje len na základe anonymizovaného podnetu. Každý zúčastnený na vybavovaní podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
(7)Ak podávateľ podnetu požiada školského ombudsmana, aby sa jeho totožnosť utajila, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z osobných údajov, školský ombudsman bezodkladne požiada podávateľa podnetu o súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov a poučí ho o následkoch neudelenia súhlasu s uvedením niektorého z osobných údajov.
(8)Ak je podávateľom podnetu fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, postupuje školský ombudsman pri prijímaní a posudzovaní úplnosti alebo zrozumiteľnosti podnetu s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelosť podávateľa podnetu a opisované skutočnosti.
(9)Postupom pri vybavovaní podnetu nemôžu byť ohrozené práva a právom chránené záujmy podávateľa podnetu.
§ 17
Odloženie podnetu
(1)Školský ombudsman podnet odloží, ak
a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b) vo veci, ktorej sa podnet týka,
1. koná Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) alebo súd okrem konania, ktorého sa školský ombudsman zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
2. rozhodol ústavný súd alebo súd,
c) podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť,
d) podávateľ podnetu napriek výzve školského ombudsmana podľa § 16 ods. 5 v určenej lehote podnet nedoplnil alebo nespresnil a vo vybavovaní podnetu nemožno pre tento nedostatok pokračovať,
e) podávateľ podnetu neudelí súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov uvedených v žiadosti školského ombudsmana podľa § 16 ods. 7.
(2)Školský ombudsman môže podnet odložiť, ak
a)sa podnet netýka osoby, ktorá ho podala, pokiaľ nepredložila písomný súhlas dotknutej osoby na podanie podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci,
b)podnet je zjavne neopodstatnený,
c)podnet je anonymný,
d)od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa podnet týka, uplynul v deň doručenia podnetu čas dlhší ako tri roky,
e)vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo konal verejný ochranca práv alebo komisár podľa osobitného predpisu24),
f)ide o podnet vo veci, ktorú školský ombudsman vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
(3)O odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia školský ombudsman písomne oboznámi podávateľa podnetu; to neplatí, ak ide o anonymný podnet. Fyzickú osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, o odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia školský ombudsman oboznámi v prístupnej forme.
§ 18
Ak školský ombudsman zistí, že
a)podnet je podľa svojho obsahu
1. podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, alebo ústavnou sťažnosťou, bezodkladne podávateľa podnetu poučí o správnom postupe,
2. oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah podnetu nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne odstúpi podnet alebo jeho časť príslušnému orgánu25) a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu,
b) právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu.
§ 19
Výsledkom posúdenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) je písomné vyjadrenie, ktoré sa doručuje
a) podávateľovi podnetu,
b) dotknutej osobe, ktorej porušenie alebo ohrozenie práv bolo posudzované,
24) Zákon č. 176/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) § 196 ods. 1 Trestného poriadku.
c) tomu, proti komu podnet alebo iniciatíva školského ombudsmana smeruje.
§ 20
Vybavenie podnetu
(1)Podnet sa považuje za vybavený
a)odložením podnetu a oboznámením podávateľa podnetu podľa § 17,
b)poučením podávateľa podnetu podľa § 18 písm. a) prvého bodu.
c)odstúpením podnetu a informovaním podávateľa podnetu podľa § 18 písm. a) druhého bodu,
d)podaním podnetu a informovaním podávateľa podnetu podľa § 18 písm. b),
e)doručením vyjadrenia podľa § 19.
(2)Podnet sa považuje za vybavený aj v prípade, ak písomnosť o vybavení podnetu podľa odseku 1 sa adresátovi nepodarilo doručiť na adresu, ktorú v podnete alebo počas vybavovania podnetu uviedol.
§ 21
Spracúvanie osobných údajov
(1)Školský ombudsman a Úrad školského ombudsmana spracúvajú na účel posúdenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) osobné údaje podľa osobitného predpisu26) o osobách, ktorých sa posúdenie podľa § 5 ods. 1 písm. a) týka, v rozsahu nevyhnutnom na ich posúdenie alebo predloženie.
(2)Ak je to potrebné na ochranu osoby podľa odseku 1 alebo práv a slobôd iných osôb, školský ombudsman a Úrad školského ombudsmana obmedzia osobe podľa odseku 1 výkon jej práv týkajúcich sa osobných údajov podľa osobitného predpisu27).
(3)Úrad školského ombudsmana môže získavať bez súhlasu osoby podľa odseku 1 osobné údaje podľa odseku 1 kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
§ 22
Povinnosti orgánov verejnej správy
26) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
27) § 30 zákona č. 18/2018 Z. z.
(1)Orgán verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť školského ombudsmana, je povinný na žiadosť školského ombudsmana
a)umožniť vstup do objektu orgánu verejnej správy a na miesto, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie, alebo na miesto, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu11),
b)poskytnúť písomné stanovisko, informácie, údaje a kópie spisovej dokumentácie vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak nie je dohodnuté so školským ombudsmanom inak,
c)poskytnúť školskému ombudsmanovi súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti.
(2)Ak orgán verejnej správy, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť školského ombudsmana, neprijme prostriedok nápravy navrhnutý školským ombudsmanom alebo nesplní povinnosť podľa odseku 1, školský ombudsman oznámi túto skutočnosť jeho nadriadenému orgánu; ak orgán verejnej správy nemá nadriadený orgán, školský ombudsman predloží informáciu o tejto skutočnosti na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ak sa predloženie informácie o tejto skutočnosti vláde Slovenskej republiky nejaví ako dostatočné, školský ombudsman informuje o tejto skutočnosti aj národnú radu formou mimoriadnej správy; ustanovenie § 6 ods. 3 sa použije rovnako.
§ 23
Spolupráca
Školský ombudsman pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej moci. Školský ombudsman môže spolupracovať aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd.
§ 24
Mlčanlivosť
Školský ombudsman je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, ak povinnosť mlčanlivosti ustanovuje osobitný predpis. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety sa vzťahuje aj na zamestnancov Úradu školského ombudsmana.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 25
(1)Predseda národnej rady vyhlási prvú voľbu školského ombudsmana najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)Školský ombudsman zvolený prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona začne vykonávať svoju pôsobnosť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zvolenia.
Čl. II
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 149/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 23 ods. 2 sa slová „komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „komisárovi pre deti, komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a školskému ombudsmanovi“.
Čl. III
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 50/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 58 ods. 4 písm. d) sa slová „komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a školský ombudsman“.
Čl. IV
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z.,
zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa za slová „komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,“ vkladajú slová „školského ombudsmana,“.
2.V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím alebo školský ombudsman“.
Čl. V
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,“ vkladajú slová „školského ombudsmana,“.
Čl. VI
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) školského ombudsmana.“
Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená i) až p).
Čl. VII
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. Z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) školským ombudsmanom.“
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená i) až l).
2.V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 10 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. j)“.
Čl. VIII
Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. Z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová „komisára pre osoby so zdravotným postihnutím“ vkladá čiarka a slová „školského ombudsmana“.
Čl. IX
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona
č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 23 ods. 3 sa slová „komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „komisárovi pre deti, komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a školskému ombudsmanovi“.
Čl. X
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa za slová „komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,“ vkladajú slová „školského ombudsmana,“.
2.§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Komisár pre deti je povinný bezodkladne odstúpiť školskému ombudsmanovi na vybavenie podnet dieťaťa, a to v časti, ktorá sa týka oblasti jeho pôsobnosti, ak ho získal výkonom jeho oprávnenia podľa odseku 2 písm. b) a odseku 4, a poskytnúť školskému ombudsmanovi súčinnosť pri vybavení takého podnetu.“.
3.V § 9 ods. 2 sa za slová „komisára pre deti,“ vkladajú slová „školského ombudsmana,“.
4.V § 22 ods. 2 písm. c) sa slová „verejný ochranca práv alebo iný komisár“ nahrádzajú slovami „verejný ochranca práv, iný komisár alebo školský ombudsman“.
Čl. XI
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slová „Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,“ vkladajú slová „Úrad školského ombudsmana,“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.