NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015
Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 105/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa), vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa), pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa); to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.“.
3.V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie.“.
4.Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293ek
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ak nárok na nemocenské podľa § 34 ods. 7 vznikol pred 1. januárom 2020 a trvá aj po 31. decembri 2019, nemocenské sa určí za obdobie po 31. decembri 2019 podľa zákona účinného od 1. januára 2020.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Písomné informácie, ktoré súčasťou poučenia podľa odseku 2 a ktoré je lekár povinný poskytnúť žene podľa odseku 3, sú uvedené v
prílohe
č. 5.
(5) Hlásenie o poskytnutí informácií podľa odseku 2 obsahuje aj
a)vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa odseku 2 a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva,
b)dátum prevzatia písomnej informácie podľa odseku 3 a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
c)dátum a čas odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.
(6) Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
2.§ 6b sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Lekár ani iný zdravotnícky pracovník nesmú nabádať ženu, aby umelo prerušila svoje tehotenstvo; ak k tomu dôjde, žena môže na neho podať sťažnosť
alebo požiadať úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu18).
(9) Ak lekár alebo iný zdravotnícky pracovník zistí alebo podozrenie, že ženu k umelému prerušeniu tehotenstva niekto núti, je povinný ju poučiť o jej práve nepodstúpiť umelé prerušenie tehotenstva.“.
3.V § 6c sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie označenie odseku 2 sa zrušuje.
4.Doterajší text § 50 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia“.
5.Do zákona sa vkladá príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 5
k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ..../2019 Z. z.
Písomné informácie povinne poskytované žene o umelom prerušení tehotenstva
podľa § 6b zákona č. 576/2004 Z. z.
Účel, povaha, priebeh a následky umelého prerušenia tehotenstva
Umelé prerušenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda sa ukončuje život novovyvíjajúcemu sa človeku v štádiu embrya, resp. plodu. Umelo prerušiť tehotenstvo je možné na základe písomnej žiadosti ženy, ak jej tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody. Tento zdravotný výkon uhrádza v plnom rozsahu žena.
Umelé prerušenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále. Umelé prerušenie tehotenstva sa uskutočňuje v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajších genitálií sa krčok maternice povytiahne do pošvy. Kanál krčka maternice sa rozšíri pomocou série dilatátorov (kovových tyčiniek so zväčšujúcou sa hrúbkou) a následne sa špeciálnou kanylou odsaje z dutiny maternice ľudské embryo, resp. plod a obaly, ktoré ho ochraňujú. Po dokončení odsatia sa obvykle robí kontrola dutiny maternice tupou kyretou. Ak tehotenstvo presahuje 8. týždeň, používa sa pri umelom prerušení tehotenstva ostrá kyreta alebo potratové kliešte, ktorými sa roztrhá plod na kúsky. Žena môže mať po umelom prerušení tehotenstva bolesti a mierne krvácať.
Fyzické a psychické riziká umelého prerušenia tehotenstva
Riziká umelého prerušenia tehotenstva môžu byť skoré a neskoré. Ich typ a závažnosť závisia od dĺžky tehotenstva a spôsobu, akým sa umelé prerušenie tehotenstva vykonáva. Pri výkone môže dôjsť k poraneniu maternice, zriedkavo aj okolitých orgánov operačnými nástrojmi, ktoré si môže vynútiť okamžitú brušnú operáciu na zastavenie krvácania. Výnimočne môže byť situácia tak závažná, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy.
Neodstránené časti embrya, resp. plodu môžu v maternici pretrvávať kratšiu alebo dlhšiu dobu po umelom prerušení tehotenstva a môžu vyvolať infekciu. Niekedy je nutné ich opakovane odstrániť z dutiny maternice. V ojedinelých prípadoch, najmä pokiaľ ide o včasné tehotenstvo, nemusí dôjsť napriek vykonanému umelému prerušeniu tehotenstva k ukončeniu tehotenstva a jedinec zostáva v maternici, kde sa ďalej vyvíja. Preto sa po siedmych dňoch od umelého prerušenia tehotenstva vykoná sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že život embrya, resp. plodu bol skutočne ukončený.
Medzi neskoré riziká sa zaraďujú chronický zápal maternice, vaječníkov a vajcovodov s možným čiastočným alebo úplným zlepením vajcovodov alebo dutiny maternice zrastami. Následnú zhoršenú schopnosť neschopnosť ďalšieho otehotnenia nie je možné vylúčiť. Narušenie funkcie krčka maternice násilným roztiahnutím krčka a hrdla maternice zvyšuje riziko nechceného spontánneho potratu a predčasného pôrodu dieťaťa v budúcom tehotenstve. V prípade, že matka krvný Rh faktor negatívny a embryo Rh faktor pozitívny, výrazne sa zvyšuje riziko sérovej choroby ďalších potomkov.
Umelý potrat zvyšuje riziko zhubných nádorov prsníka. Toto riziko je najvyššie u žien, ktoré nechali ukončiť svoje prvé tehotenstvo.
Žena po umelom potrate môže pociťovať úzkosť, prázdnotu a smútok, môže trpieť pocitmi viny.
Psychické problémy sa môžu objaviť i kedykoľvek v budúcnosti, najmä po následných neúspešných pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosiť dieťa. Prejavujú sa podráždenosťou, záchvatmi úzkosti, poruchami spánku s nočnými morami. Strata radosti zo života, zníženie sebaúcty a depresie môžu končiť samovraždou. Problémy môžu vzniknúť aj v pohlavnom živote ženy, zhoršuje sa vzťah k partnerovi a ostatným deťom. Ženy po umelom prerušení tehotenstva častejšie závislé na alkohole a drogách, majú poruchy v stravovaní a častejšie obeťami domáceho násilia ako ženy, ktoré umelé prerušenie tehotenstva nepodstúpili.
Aktuálne vývojové štádium embrya
Umelému prerušeniu tehotenstva predchádza gynekologické vyšetrenie so sonografickým vyšetrením, pri ktorom lekár ukáže tehotnej žene vyvíjajúce sa embryo, resp. plod s poukázaním na jeho životné funkcie. Výsledok sonografického vyšetrenia so stanovením dĺžky tehotenstva a vývojového štádia embrya, resp. plodu je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Záznam zo sonografického vyšetrenia vrátane zaznamenanej fotografie
embrya, resp. plodu žena obdrží od vyšetrujúceho lekára. Z dôvodov rozdielnej názornosti sonografických záznamov pre laikov, lekár žene ukáže farebný obrázok rovnako starého embrya, resp. plodu so stručným vysvetlením stupňa vývoja jeho orgánov a vitálnych funkcií. Fotografie jednotlivých vývojových štádií k dispozícii na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.
Alternatívy k umelému prerušeniu tehotenstva
Ak sa žena rozhodne pre pokračovanie tehotenstva má možnosť
a)požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (tzv. utajený pôrod) v zmysle § 11 ods. 11 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
b)vynosiť dieťa za účelom jeho osvojenia po narodení v zmysle § 102 ods. 1 písm. b) d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov, čím umožní, aby si dieťa adoptovala rodina, ktorá túži po dieťati a dokáže sa postarať. Donosenie dieťaťa a pôrod ženu nič nestojí, keďže všetky vyšetrenia a zdravotné úkony hradené z verejného zdravotného poistenia. Žena nemá žiadne výdavky s adopciou. Po pôrode nejaký čas možnosť zmeniť svoje rozhodnutie o poskytnutí dieťaťa na adopciu, najneskôr do dvoch mesiacov po jej/jeho narodení.
c)požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve poskytovanú občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Zoznam takýchto organizácií je neoddeliteľnou súčasťou tohto poučenia.“.
Čl. III
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena po pôrode v zdravotníckom zariadení28a), v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to možné, prednostne uvedie fyzickú osobu zapísanú v zozname žiadateľov podľa
§ 39, ktorej navrhuje dieťa dočasne zveriť do starostlivosti, a to postupom podľa § 42.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
2.V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová „v § 34 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 34 ods. 4.“.
3.V § 34 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vedie“ vkladajú slová „v elektronickej forme“.
4.V § 34 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Jednotlivé prehľady detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, ktoré vedú určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately navzájom prepojené, aby mohlo dôjsť k efektívnemu sprostredkovaniu náhradnej rodinnej starostlivosti. “.
5.V § 34 ods. 2 sa odkaz 36b nahrádza odkazom 28a.
6.V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytla informácia o žiadosti ženy o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, dni predpokladaného pôrodu a názve zdravotníckeho zariadenia, v ktorom žena predpokladá pôrod36ca), v súčinnosti s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa snažia zabezpečiť osobný kontakt žiadateľa s dieťaťom tesne po pôrode v zdravotníckom zariadení. Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36ca znie:
36ca) § 34 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
7.V § 42 ods. 2 sa slová „podľa § 34 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 34 ods. 5“.
8.V § 42 ods. 3 sa slová „podľa § 34 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 34 ods. 5“.
9.V § 42 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately túto skutočnosť elektronicky zapíše do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.“.
10.V § 43 ods. 1 prvá veta znie: „Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, nesprostredkuje dieťaťu nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom do dvoch týždňov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, ostatné určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom z nimi vedeného zoznamu žiadateľov.“.
11.V § 43 ods. 2 sa za slovo „predloží“ vkladajú slová „v elektronickej podobe“.
12.V § 43 ods. 3 sa slová „oznámi túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po jej zistení, určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a požiada o súhlas na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom“ nahrádzajú slovami „elektronicky zapíše túto skutočnosť bezodkladne do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť a prostredníctvom elektronickej komunikácie požiada o súhlas na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom“.
13.V § 43 odsek 6 znie:
„(6) Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odlišný od určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 zistí, že nevedie v zozname žiadateľov žiadateľa, ktorého možno zaradiť do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, zapojí do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom aj akreditované subjekty, ktoré majú akreditáciu na vykonávanie prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom s miestom ich vykonávania v územnom obvode tohto určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to najneskôr do dvoch týždňov odo dňa doručenia elektronickej žiadosti o sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
14.V § 43 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately túto skutočnosť elektronicky zapíše do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.