Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zrušiť vyplácanie platu poslancom Národnej rady Slovenskej republiky po skončení ich mandátu v dôsledku právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu.
Platové pomery poslancov NR SR upravené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov. Podľa platného znenia zákona 2 ods. 3) patrí poslancovi NR SR po zániku jeho poslaneckého mandátu plat ešte počas dvoch alebo troch mesiacov. To sa netýka poslancov, ktorá vykonávali mandát menej ako 5 mesiacov. Ak poslanec vykonával mandát najmenej 5 mesiacov a menej ako 5 rokov, nárok na dva mesačné platy. Ak poslanec vykonával mandát aspoň 5 rokov, má nárok na tri mesačné platy.
Výnimka z nároku na vyplatenie dvoch alebo troch mesačných platov po zániku mandátu sa týka poslancov, ktorým zanikol mandát v dôsledku toho, že sa ujali inej verejnej funkcie a budú teda aj naďalej poberať plat z verejných zdrojov. Ide o poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, ostatní sudcovia Slovenskej republiky, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky) alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu, alebo začal vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.
Ústava Slovenskej republiky upravuje v čl. 81a tieto spôsoby zániku mandátu poslanca NR SR:
a) uplynutím volebného obdobia,
b) vzdaním sa mandátu,
c) stratou voliteľnosti,
d) rozpustením Národnej rady Slovenskej republiky,
e) vznikom nezlučiteľnosti podľa čl. 77 ods. 1,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
Predkladatelia návrhu zákona považujú za nelogické a nesprávne, aby nárok na vyplatenie dvoch alebo troch platov mali po zániku poslaneckého mandátu aj poslanci, ktorým mandát zanikol v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom nebol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený. Preto navrhujú, aby v takomto prípade nemal odsúdený poslanec nárok na vyplatenie platu po zániku mandátu.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Renáta Kaščáková, Milan Laurenčík, Marián Viskupič, Martin Klus, Jakub Nedoba, Peter Osuský a Zuzana Zimenová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa upraviť ustanovenie o platových pomeroch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky tak, že nárok na vyplatenie platu počas dvoch alebo troch mesiacov po skončení výkonu poslaneckého mandátu nebude mať ani poslanec NR SR, ktorému mandát zanikol v dôsledku nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu alebo ktorým bol poslanec odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.