Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík.
Cieľom návrhu zákona je stanoviť transparentné a zrozumiteľné kritériá prijímania detí do materských škôl, ktoré môžu výrazne eliminovať negatívne javy prítomné v súčasnosti v prijímacom procese, zjednotiť pravidlá a hlavne zaviesť spravodlivé podmienky pre všetky prihlásené deti a ich rodičov.
Na predprimárne vzdelávanie sa v súčasnosti prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
Pokiaľ ide o podmienky stanovené právnym poriadkom na prijatie dieťaťa do materskej školy, tie úplne absentujú. Zákon č. 245/2008 Z. z. v súčasne účinnom znení stanovuje výlučne požiadavku na prednostné prijatie vyššie uvedenej skupiny detí. Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľ na viditeľnom mieste a ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku materskej školy. Riaditeľ spolu s miestom a termínom podávania prihlášok zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Toto súčasné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. sa výrazne zmení nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019 Z. z. od 1.1.2021, kedy sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Zruší sa inštitút „odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky“ a inštitút „dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky“.
Povinné predprimárne vzdelávanie budú päťročné deti od 1.9.2021 plniť primárne v tzv. spádovej materskej škole, ktorou je materská škola zriadená obcou, v ktorej dané dieťa trvalý pobyt. Zákonný zástupca možnosť vybrať aj inú materskú školu. Dieťa bude môcť plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy bude povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci, ktorá je zriaďovateľom škôlky.
Školský zákon v jeho znení účinnom od 1.1.2021 následne nestanovuje žiadne ďalšie kritériá, na základe ktorých majú byť deti prijímané do materských škôl. Je možné
predpokladať, že deti s povinnou predškolskou prípravou obsadia značnú časť miest materských škôl, no zároveň bude stále určitá časť kapacít obsadzovaná deťmi, pre ktoré nebude predprimárne vzdelávanie povinné. Práve v tomto bode je podľa predkladateľky nevyhnutné upraviť pravidlá na prijímanie detí do škôl, nakoľko ani ostatná novela tieto pravidlá nezaviedla. Školský zákon predpokladá, že tzv. ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho zriadené, no tieto podmienky nie ani vo všeobecnej rovine zákonným rámcom pomenované.
Predkladaný návrh zákona navrhuje doplnenie jasného zoznamu kritérií s priradenými bodovými hodnotami, ktorých súčet určí poradie detí, pre ktoré nie je predškolské vzdelávanie povinné, resp. ktoré nemá riaditeľ materskej školy povinnosť prijať. Tieto kritériá zrozumiteľné a budú transparentné pre všetkých riaditeľov i rodičov.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V § 59 ods. 2 školského zákona v znení účinnom od 1.1.2021 sa navrhuje doplnenie pravidla, že miesta v materskej škole, ktoré nebudú obsadené podľa § 59a ods. 2 školského zákona (upravuje povinnosť riaditeľa prijať päťročné deti s trvalým pobytom v danej obci) deťmi, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa budú obsadzovať postupne podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov určeného pre každé prihlásené dieťa na základe súčtu bodov priradených ku kritériám stanoveným v prílohe č. 2 zákona, na základe údajov uvedených zákonným zástupcom v prihláške.
Naďalej sa ponecháva možnosť riaditeľa materskej školy určiť tzv. ostatné podmienky prijímania, no tie budú môcť vyplniť len ten minimálny priestor, ktorý ponecháva na riaditeľovi materskej školy navrhovaný transparentný bodový mechanizmus. Konkrétne sa ponecháva na riaditeľovi materskej školy aby rozhodol v určitých situáciách zhody bodov o prijatí dieťaťa podľa vyhodnotenia sociálnej situácie rodiny. Tieto kritéria návrh zákona detailne nešpecifikuje, pričom tak zostane možnosť riaditeľov posúdiť tieto ostatné podmienky podľa potrieb danej obce alebo mestskej časti v Bratislave a Košiciach.
Všetky podmienky prijatia, vrátane osobitných podmienok stanovených riaditeľom a vrátane kritérií stanovených v prílohe č. 2 tohto návrhu, musia byť zverejnené na verejne prístupnom mieste a zároveň aj na webovom sídle materskej školy, ak ho zriadené. Drobná zmena v podmienkach zverejňovania je v tom, že nepôjde o alternatívu zverejnenia ale o povinnosť zverejnenia obomi spôsobmi, t.j. aj na verejnej dostupnom mieste a zároveň aj na webovom sídle, ak ho má škola zriadené.
V prípade, že sa v materskej škole uvoľní miesto, riaditeľ ho obsadí dieťaťom umiestneným najvyššie v zozname podľa súčtu bodov. Ak o dané miesto nemá zákonný zástupca príslušného dieťaťa v danom čase záujem (lebo bolo napr. prijaté na inú materskú školu), obsadí sa miesto dieťaťom umiestnenom v zozname na nasledovnej pozícii. Tento princíp bude platiť aj u detí prihlasovaných v priebehu školského roka.
K bodu 2
Vzhľadom na zavedenie nových transparentných kritérií prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, dopĺňajú sa aj obsahové náležitosti žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie uvedené v § 69 ods. 6 školského zákona.
K bodu 3
Z dôvodu dosiahnutia cieľa zákona, ktorým je aj eliminácia negatívnych javov prítomných v súčasnosti v prijímacom procese, sa navrhuje doplniť zákon o určitý prvok verejnej kontroly vo vzťahu k rozhodovaniu o prijatí dieťaťa do materskej školy. Navrhuje sa nová zákonná povinnosť riaditeľa materskej školy zverejniť:
a) celkový počet miest v materskej škole pre nasledujúci školský rok,
b) počet miest v materskej škole obsadených pre nasledujúci školský rok podľa § 59a odsek 2 školského zákona, t.j. detí, ktoré je riaditeľ spádovej materskej školy povinný prijať (päťročné
deti s trvalým pobytom v obci/mestskej časti),
c) zoznam detí prijatých pre nasledujúci školský rok podľa § 59a ods. 2 školského zákona, a
d) zoznam všetkých ďalších prihlásených detí, prijatých i neprijatých, v poradí určenom podľa súčtu bodov priradených ku kritériám stanoveným v prílohe č. 2 na základe údajov uvedených zákonným zástupcom v žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie.
Navrhuje sa explicitne doplniť osobitný zákonný základ na zverejnenie osobitného údaja detí, ktorým je meno a priezvisko dieťaťa s priradeným súčtom bodov podľa nových transparentných kritérií. Takáto zákonná úprava nevykazuje znaky rozporu s pravidlami ochrany osobných údajov.
Nakoľko školský zákon v znení účinnom od 1.1.2021 stanovuje riaditeľom materských škôl povinnosť rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať 59 ods. 7 školského zákona), termín zverejnenia uvedených informácií a zoznamov sa navrhuje zosúladiť s týmto dátumom. V danom čase bude musieť byť pre riaditeľov materských škôl známe, ktoré deti povinné prijaté v rámci tzv. spádovej materskej školy a ktoré podľa transparentných kritérií.
K bodu 4
Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka. Túto súčasnú možnosť je, vzhľadom na zavedenie transparentných kritérií prijímania detí, potrebné doplniť obdobne ako v bode 1 návrhu zákona.
Navrhuje sa doplnenie § 59 ods. 11 školského zákona v znení účinnom od 1.1.2021 tak, že aj priebežné prijímanie detí do materských škôl sa bude realizovať podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov určeného pre každé dieťa prihlásené do 31. mája príslušného kalendárneho roka a zároveň pre dieťa prihlásené v priebehu školského roka na základe súčtu bodov priradených ku kritériám stanoveným v prílohe č. 2. Novo prihlásené dieťa sa tak zaradí do zoznamu prihlásených detí a v prípade, že sa súčtom bodov kvalifikuje v poradí pred skôr prihlásené dieťa, môže byť prijaté, ak sa uvoľní miesto v materskej škole.
K bodu 5
Nakoľko je možné predpokladať snahy o uvádzanie nepravdivých údajov v žiadostiach o prijatie na predprimárne vzdelávanie s cieľom dosiahnuť vyššie bodové hodnotenie na základe transparentných kritérií, navrhuje sa zavedenie jednoznačnej sankcie v prípade, ak sa preukáže, že zákonný zástupca uviedol v žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie nepravdivé skutočnosti. Sankciou bude obligatórne rozhodnutie riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie alebo rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa, ak dieťa bolo na základe nepravdivých kritérií prijaté na predprimárne vzdelávanie. Zákonný rámec tejto kompetencie vymedzuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka pod čiarou s odkazom na príslušné ustanovenie daného zákona je už v školskom zákone zavedená.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením novej prílohy č. 2. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.
K bodu 7
Vkladá sa samotná príloha č. 2, ktorá obsahuje transparentné kritéria na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, bodové ohodnotenie v prípade existencie daného kritéria v prípade prihlasovaného dieťaťa, ako aj podrobnejšie vysvetlenie navrhovaných kritérií.
Vo vzťahu ku kritériu trvalého pobytu v príslušnej obci alebo mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava alebo v mestskej časti mesta Košice predkladateľka uvádza, že preferencia tohto kritéria nepredstavuje diskriminačné kritérium. Stanoviská orgánov prokuratúry i súdov Slovenskej republiky potvrdili, že nie je diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí do materských škôl preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území danej obce/mestskej časti, ktorá zriadila materskú školu. Uvedené súvisí aj s tým, že obyvatelia danej obce platiteľmi daní, ktoré štát cestou podielových daní poskytuje obciam v závislosti od počtu obyvateľov s trvalým pobytom v danej obci. Tento argument vytvára jedno z kritérií proporcionality vo vzťahu k cieľu a zároveň aj úlohe obecnej samosprávy, ktorým je zvyšovanie kvality predprimárneho vzdelávania v príslušnej obci.
Ponechanie samostatného kritéria trvalého pobytu a samostatného kritéria veku dieťaťa dosiahnutého do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom prebieha zápis do materskej školy, je účelné aj napriek tomu, že od 1.1.2021 bude predprimárne vzdelávanie povinné pre deti staršie ako 5 rokov. Aj keď budú mať riaditelia tzv. spádových materských škôl povinnosť prijať deti, ktoré staršie ako 5 rokov a majú zároveň trvalý pobyt v danej obci, zákonný zástupca sa môže aj napriek tomu rozhodnúť o prihlásenie dieťaťa na inú materskú školu. V týchto prípadoch, kedy nebudú kumulatívne splnené obe podmienky (vek a trvalý pobyt), budú musieť riaditelia iných ako spádových materských škôl daného dieťaťa rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí. Predkladateľka je toho názoru, že aj v takom prípade by mali mať päťročné deti, resp. deti s trvalým pobytom v danej mestskej časti s nižším vekom, určitú prioritu pred deťmi z iných mestských častí, resp. pred deťmi s nižším vekom. V tejto súvislosti treba opäť pripomenúť, že primárne budú do spádovej materskej školy prijaté deti, ktoré kumulujú obe kritériá a až následný neobsadený počet miest v danej škole sa bude obsadzovať podľa transparentných kritérií.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje práve od 1. januára 2021, čo reflektuje zásadnú zmenu spočívajúcu v zavedení povinného predprimárneho vzdelávania zákonom č. 209/2019 Z. z. V tomto smere sa ponecháva dostatočný časový priestor pre riaditeľov a zároveň i pre zriaďovateľov materských škôl na prípravu na zavedenie transparentných pravidiel do praxe. Počas legisvakačnej lehoty je napr. vhodné realizovať príslušné školenia riaditeľov škôl, no zároveň aj oboznámiť rodičov detí s novými transparentnými kritériami.