NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 59 odsek 2 znie:
„(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Miesta v materskej škole neobsadené podľa § 59a ods. 2 sa obsadzujú v poradí podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov určeného pre každé prihlásené dieťa na základe súčtu bodov priradených ku kritériám stanoveným v prílohe č. 2 na základe údajov uvedených zákonným zástupcom v žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a spolu s kritériami stanovenými v prílohe č. 2 ich zverejní na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.“.
2. V § 59 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a údaje potrebné na vyhodnotenie kritérií uvedených v prílohe č. 2“.
3. V § 59 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Riaditeľ materskej školy najneskôr 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať, zverejní celkový počet miest v materskej škole pre nasledujúci školský rok, počet miest v materskej škole obsadených podľa § 59a odsek 2 pre nasledujúci školský rok, zoznam detí prijatých podľa § 59a ods. 2 pre nasledujúci školský rok a zoznam všetkých ďalších prihlásených detí, prijatých i neprijatých pre nasledujúci školský rok, v poradí určenom podľa § 59 ods. 2 druhej vety. Deti sa v zoznamoch podľa predchádzajúcej vety identifikujú len menom a priezviskom.“.
4. V § 59 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová „v poradí podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov určeného pre každé dieťa prihlásené podľa odseku 4 a prihlásené v priebehu školského roka na základe súčtu bodov priradených ku kritériám stanoveným v prílohe č. 2 na základe údajov uvedených zákonným zástupcom v žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie“.
5. V § 59 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Riaditeľ materskej školy rozhodne o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie alebo rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa podľa osobitného predpisu,
32aa)
ak sa preukáže, že zákonný zástupca uviedol v žiadosti o prijatie na predprimárne
vzdelávanie nepravdivé skutočnosti.“.
6. V § 162 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.
7. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 245/2008 Z. z.
KRITÉRIA PRE URČENIE BODOVÉHO PORADIA
Por. číslo
Kritérium
Bodové ohodnotenie
1.
Trvalý pobyt dieťaťa v obci alebo mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava alebo v mestskej časti mesta Košice, ktorá je zriaďovateľom materskej školy
Áno - 6 bodov
Nie – 0 bodov
5 rokov a viac
Áno - 10 bodov
Nie – 0 bodov
4 roky
Áno - 4 body
Nie – 0 bodov
2.
Najvyšší vek dieťaťa dosiahnutý k 31. augustu kalendárneho roku, v ktorom prebieha zápis
3 roky
Áno - 3 body
Nie – 0 bodov
3.
Vek 3 rokov dieťaťa dosiahnutý od 1. septembra do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom prebieha zápis
Áno - 2 body
Nie – 0 bodov
4.
Sťažená sociálna situácia
Áno - 3 body
Nie – 0 bodov
5.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Áno – 3 body
Nie – 0 bodov
6.
Celodenná starostlivosť (zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa na celodennú starostlivosť v materskej škole)
Áno - 2 body
Nie – 0 bodov
7.
Materskú školu alebo s ňou spojenú základnú školu navštevuje súrodenec dieťaťa
Áno - 1 bod
Nie – 0 bodov
Vysvetlivky:
1. Bodové poradie dieťaťa sa určí na základe súčtu priradených bodov od najvyššieho po najnižší podľa údajov uvedených v prihláške a v ďalších dokumentoch predkladaných s prihláškou.
2. Pri zhodnom počte bodov prednosť vždy staršie dieťa. Pri zhodnom počte bodov a v prípade zhodného dátumu narodenia rozhodne riaditeľ o prijatí na základe posúdenia sociálnej situácie rodiny.
3. Sťaženou sociálnou situáciou na účely kritéria č. 4 sa rozumie situácia, ak je
a) aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa poberateľom
1. dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
96)
2. starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,
97)
3. invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu u,
98)
alebo
4. vdovského alebo vdoveckého dôchodku podľa osobitného predpis,
99)
b) zákonný zástupca dieťaťa, ktorý predkladá prihlášku, osamelým; za osamelého sa považuje zákonný zástupca, ktorý nežije v domácnosti s inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá by sa podieľala na starostlivosti o dieťa a zároveň na úhrade nákladov spojených so starostlivosťou o dieťa, alebo
c) dieťa obojstranne osirotené a nie je v čase podania prihlášky osvojené.
4. Splnenie kritéria č. 4 preukazuje zákonný zástupca osvedčenou kópiou platného rozhodnutia o priznaní príslušnej dávky alebo dôchodku, okrem osamelosti zákonného zástupcu, ktoré sa preukazuje jeho čestným prehlásením, osirotenia dieťaťa, ktoré sa preukazuje úmrtným listom rodičov dieťaťa alebo iným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť a absenciou osvojenia, ktoré sa preukazuje čestným vyhlásením zákonného zástupcu, že dieťa nie je osvojené.
5. Ak dieťa sťaženú sociálnu situáciu z viac ako jedného dôvodu, získava za každý z dôvodov sťaženej sociálnej situácie 3 body.
6. Splnenie kritéria č. 5 sa preukazuje dokladmi podľa § 59 ods. 5 zákona.
7. Prijatie dieťaťa na adaptačný pobyt nie je dôvodom na nesplnenie kritéria č. 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 96 až 99 znejú:
96) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
97) § 65 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
98) § 70 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
99) § 74 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.