1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania 372a), ktorý ochraňovať spoločnosť voči podpore a verejnej propagácií rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými pedofília, nekrofília a zoofília. Najmä internet a sociálne siete dnes umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie verejné šírenie správ aj rôzneho nemravného obsahu, preto je nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti.
Návrh skutkovej podstaty tohto nového trestného činu je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, resp. poruchách sexuálneho zamerania, ktoré svojim obsahom tieto v spoločnosti propagovali, resp. ospravedlňovali, pričom trestnoprávna zodpovednosť takéhoto konania v Trestnom zákone Slovenskej republiky absentovala.
Podľa predkladateľov tohto návrhu zákona je nutné v Trestnom zákone vymedziť nové hranice pre možné verejné informovanie o rôznych sexuálnych patologických praktikách a najzávažnejších poruchách sexuálneho zamerania; keďže je potrebné nie len morálne, ale aj trestnoprávne, odsúdiť konanie, ktorého možným následkom je napríklad zvýšené páchanie trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Zavedenie takéhoto trestného činu tak predstavuje preventívne opatrenie vôbec voči vzniku obetí trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Verejné ospravedlňovanie, či hrubé zľahčovanie rôznych sexuálnych patologických praktík alebo porúch sexuálneho zamerania totižto môže u časti verejnosti, a najmä u rizikových jednotlivcov, vzbudiť dojem v spoločenskú akceptáciu takéhoto patologického sexuálneho konania, ktoré je
2
v niektorých prípadoch v Trestnom zákone jednoznačne kvalifikované ako trestný čin, a teda môže rizikových jednotlivcov aj aktivizovať k súvisiacemu trestnému konaniu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje ochranu rodinného prostredia a má pozitívny vplyv na výchovu detí z dôvodu zavedenia ochrany spoločnosti v trestnoprávnej rovine pred podporou a verejnou propagáciou sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Do Trestného zákona sa navrhuje zaviesť nové pojmy definujúce niektoré poruchy sexuálneho zamerania, a to pedofíliu, nekrofíliu a zoofíliu. Navrhovaná definícia týchto pojmov vychádza z Medzinárodnej klasifikácie chorôb s účinnosťou od 01.01.2020.
K bodu 2
Do Trestného zákona sa navrhuje zaviesť nový trestný čin - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a).
Objektom tohto trestného činu podľa § 372a ods. 1 je záujem na ochrane občianskeho spolužitia voči sexuálnym patologickým praktikám, ktoré v niektorých prípadoch aj trestným činom, a zachovaní verejného odsúdenia každého konania spočívajúceho v sexuálnom styku s dieťaťom, s príbuznými v priamom rade alebo so súrodencom, s mŕtvym, so zvieraťom, alebo inej sexuálnej patologickej praktiky.
Objektom tohto trestného činu podľa § 372a ods. 2 je záujem na ochrane občianskeho spolužitia voči pedofílii, nekrofílii a zoofílii, ktoré je možné považovať za spoločensky najzávažnejšie poruchy sexuálneho zamerania. Oproti odseku 1 predstavuje odsek 2 špecifikáciu o prípady kedy nie je niektorá z týchto porúch sexuálneho zamerania podporovaná, resp. propagovaná, schvaľovaná, hrubo zľahčovaná alebo ospravedlňovaná priamo v kontexte so sexuálnym stykom s dieťaťom, s mŕtvym, alebo so zvieraťom.
Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva v podpore, vo verejnej propagácii, schvaľovaní, v hrubom zľahčovaní alebo snahe ospravedlniť podľa odseku 1 sexuálny styk s dieťaťom, s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, s mŕtvym, so zvieraťom, alebo inú sexuálnu patologickú praktiku; a podľa odseku 2 pedofíliu, nekrofíliu alebo zoofíliu.
Páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, t. j. ide o všeobecný subjekt.
Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa.
4
Tento trestný čin je prečinom.
V odseku 3 obsiahnuté kvalifikované skutkové podstaty, ktoré vyjadrujú zámer postihovať prísnejšie spáchanie tohto trestného činu, ak páchateľ v súvislosti so spáchaním tohto trestného činu získa značný prospech, spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, alebo závažnejším spôsobom konania.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2020.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje ochranu rodinného prostredia a pozitívny vplyv na výchovu detí z dôvodu zavedenia ochrany spoločnosti v trestnoprávnej rovine pred podporou a verejnou propagáciou sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.