1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠132a
Pedofília, nekrofília a zoofília
(1)Pedofíliou sa na účely tohto zákona rozumie porucha sexuálneho zamerania spočívajúca v sexuálnom uprednostňovaní detí.
2
(2)Nekrofíliou sa na účely tohto zákona rozumie porucha sexuálneho zamerania spočívajúca v sexuálnom uprednostňovaní mŕtvej osoby.
(3)Zoofíliou sa na účely tohto zákona rozumie porucha sexuálneho zamerania spočívajúca v sexuálnom uprednostňovaní zvierat.“.
2.Za § 372 sa vkladá § 372a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠372a
Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania
(1)Kto podporuje alebo kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom propaguje, schvaľuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť sexuálny styk
a)s dieťaťom,
b)s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom,
c)s mŕtvym,
d)so zvieraťom, alebo
e)iné sexuálne patologické praktiky,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podporuje alebo kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom propaguje, schvaľuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť pedofíliu, nekrofíliu alebo zoofíliu, okrem propagácie preukázateľne vykonávanej za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít.
(3)Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)a získa ním značný prospech,
b)a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,
c)hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, alebo
d)závažnejším spôsobom konania.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.