DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc tak, aby pri zákazke na rekonštrukciu do zákonom ustanovenej hodnoty (3 000 000 eur v prípade stavebných prác) bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť postupy pre zákazky s nízkou hodnotou a zároveň aby pri zákazkách nad ustanovenú hodnotu muselo dôjsť k osloveniu najmenej troch subjektov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
S cieľom zjednodušenia postupov verejného obstarávania pri rekonštrukciách internátov základných, stredných a vysokých škôl, polikliník a nemocníc sa navrhuje zadefinovať na tento účel stavebné práce v hodnote do 3 000 000 eur bez DPH ako zákazku s nízkou hodnotou.
K bodu 2
Vzhľadom na zvýšenie limitu pre uvedené stavebné práce sa výslovne zavádza povinnosť hospodárskej súťaže formou povinného zapojenia minimálne troch hospodárskych subjektov ak ide o zákazku na predmetné stavebné práce nad 180 000 eur bez DPH. Pri zákazkách do 180 000 eur bez DPH sa zachováva doterajší právny stav.
V prípadoch zákaziek na uvedené stavebné práce nad 180 000 eur bez DPH sa zároveň umožňuje uzavrieť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom v rámci limitu, ktorý bol upravený v predchádzajúcich predpisoch 57 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení účinnom do 17. 4. 2016 pri rokovacom konaní so zverejnením pre nadlimitné zákazky].
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 2.
K Čl. II
Ustanovenie upravujúce účinnosť návrhu zákona, ktorá sa navrhuje od 1. januára 2020, vzhľadom na začiatok kalendárneho a rozpočtového roka.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Pri rekonštrukciách študentských domovov, školských internátov a nemocníc sa v súčasnosti vyžadujú postupy verejného obstarávania aj na situácie, pri ktorých tieto postupy v plnom rozsahu nie sú nevyhnutné. To neprimerane komplikuje zabezpečovanie ich rekonštrukcií.
3. Ciele a výsledný stav
Zabezpečenie, aby pri rekonštrukciách školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc pri zákazke do zákonom ustanovenej hodnoty bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť výber z troch ponúk.
4. Dotknuté subjekty
-školské internáty zriadené obcou, samosprávnym krajom a okresným úradom v sídle kraja, ktoré majú právnu subjektivitu,
-školy, ktorých súčasťou je školský internát, sú zriadené obcou, samosprávnym krajom a okresným úradom v sídle kraja a majú právnu subjektivitu,
-verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ktorých súčasťou je študentský domov,
-polikliniky a nemocnice, ktorých zriaďovateľom je štátny orgán, obec alebo samosprávny kraj
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo zachovanie nevyhovujúceho stavu súčasných časových komplikácii pri rekonštrukciách.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
 Áno
 Nie
 Čiastočne
Sociálne vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
4
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
čl. 26 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora)
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení,
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Úrad pre verejné obstarávanie
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení,
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Úrad pre verejné obstarávanie
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení,
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Úrad pre verejné obstarávanie
-Smernica Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (89/665/EHS) (Ú. v. EÚ L 395; 30.12.1989) v platnom znení,
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Úrad pre verejné obstarávanie
-Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného
6
obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. EÚ L 76; 23.3.1992) v platnom znení,
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Úrad pre verejné obstarávanie
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného
rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety).
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
uviesť lehotu na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
nie je
b)
uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
nie je
c)
uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplný
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný