NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
NÁVRH
Zákon
z … 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré priamo súvisia s rekonštrukciou školského internátu, študentského domova, polikliniky alebo nemocnice, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 000 eur a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.
2.V § 117 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak ide o zákazku podľa § 5 ods. 4 písm. c), ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. c), verejný obstarávateľ
a)vyzve na predloženie ponuky najmenej tri hospodárske subjekty na účel zadania zákazky a
b)môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje
hodnotu plnenia o viac než 20% vyššiu, ako je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
3.V § 182 ods. 2 písm. o) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.