Dôvodová správa
Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona reaguje na doterajšie skúsenosti s poskytovaním podpory na obstaranie bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z., najmä na skúsenosti a podnety z praxe v reakcii na zmeny zákona.
Cieľom novely zákona je rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu požiadať o podporu na obstaranie bývania, a to predovšetkým s ohľadom na mladomanželov a mladé rodiny.
Podľa aktuálneho znenia zákona č. 150/2013 Z. z. sa za špecifický druh žiadateľa o poskytnutie podpory so zvýhodnenými podmienkami považujú mladomanželia, ktorými manželia do 35 rokov, ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov, teda 1 rok pred podaním žiadosti. Návrhom sa táto skupina rozširuje na manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo aj skôr, najviac však 36 mesiacov (teda 3 roky) pred podaním žiadosti.
Návrhom sa zároveň upravuje podmienka poskytnutia podpory na obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome pre určený okruh žiadateľov, medzi ktorých patria manželia do 35 rokov, manželia s maloletým dieťaťom do 3 rokov, manželia s osvojeným maloletým dieťaťom do 5 rokov, člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov. Podľa súčasnej úpravy možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Maximálna príjmová hranica sa návrhom zvyšuje na päťnásobok uvedenej sumy. Rovnaká zmena nastane v prípade žiadateľa, ktorým mladomanželia pri poskytovaní podpory na obstaranie bytu kúpou bytu v rodinnom dome. Uvedená zmena reaguje na podnety z praxe a jej cieľom je umožniť získanie podpory na obstaranie bývania pre ešte širšiu skupinu žiadateľov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana. Pri návrhu zákona možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Osobitná časť
K Čl. I bodu 1
Rozširuje sa definícia pojmu mladomanželov na účely poskytovania podpory, z manželov podľa § 10 ods. 5 písm. a) , ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti, na manželov podľa § 10 ods. 5 písm. a), ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.
K Čl. I bodu 2
Upravuje sa maximálna príjmová hranica pre dotknuté skupiny žiadateľov pri príslušných druhoch podpory zo štvornásobku sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, na päťnásobok tejto sumy.
K Čl. I bodu 3
Príslušný druh žiadosti o poskytnutie podpory podaný pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
X
– vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
– vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom k tomu, že podpora bude poskytovaná z dostupných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov - Bezpredmetné