NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .............. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „36 mesiacov“.
2.V § 10 ods. 7 sa slovo „štvornásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“.
3.Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 31. decembra 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.