DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa predkladá s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne.
Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity (RFS), ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia (teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov). Vzhľadom na uvedené sa navrhuje upraviť výšku tohto krátenia a zohľadniť pri určení starobného dôchodku pre poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z., celé poistné zaplatené do RFS.
V záujme zabezpečenia jednotnej právnej úpravy sa navrhované zmeny týkajú v rovnakom rozsahu aj poistencov štátu a SZČO, a to bez ohľadu na odlišnú percentuálnu sadzbu poistného, ktoré do RFS platia (2 % štát za poistencov štátu), resp. platili (v prípade SZČO v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 v záujme zmiernenia dopadov finančnej a hospodárskej krízy), a to predovšetkým s prihliadnutím na dôvody, ktoré výšku tejto sadzby ovplyvnili.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I bodu 1
Ustanovuje sa nový pomer krátenia starobného dôchodku poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľom, za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Nová právna úprava zohľadňuje pre účely krátenia aj odvody do rezervného fondu solidarity a predstavuje tak spravodlivejší výpočet dôchodku v pomere ku zníženiu odvodov do systému sociálneho poistenia z dôvodu účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
K Čl. I bodu 2
Ustanovuje sa, že suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľom alebo bol sporiteľom, znížená za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31.12.2019 sa novo určí tým poistencom, ktorým sa dôchodok vypláca, aj po tomto dátume. Zároveň sa ustanovuje lehota, v ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume dôchodku do 30.6.2020.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu zákona:
Nie je upravená v práve EÚ
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
X
– vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
– vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Očakávame negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne) na úrovni 3 mil. eur v roku 2020, 4,3 mil. eur v roku 2021 a 6,5 mil. eur v roku 2022.
Očakávame pozitívne sociálne vplyvy. Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, by si pri navrhnutom spravodlivejšom krátení v roku prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 13 eur mesačne, teda o viac ako 150 eur ročne. Sporiteľ, ktorý počas kariéry zarábal 1,5 násobok priemernej mzdy a získal 42 rokov dôchodkového poistenia, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 18 eur mesačne, teda o viac ako 200 eur ročne.
A.4. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením by bolo realizovať krátenie dôchodkov ľudí, ktorí boli súčasťou II. piliera, na základe reálnej efektívnej sadzby starobného poistenia, teda zjednodušene podľa toho, koľko zo sociálnych odvodov v jednotlivých rokoch skutočne išlo na výdavky starobného a koľko na iné výdavky sociálneho poistenia. Tento systém by však bol značne komplikovaný, posledné dva roky pri priznaní dôchodku by bolo potrebné odhadnúť a náklady pre verejné financie by boli o 2 4 milióny eur ročne vyššie v najbližších troch rokoch.
A.5. Stanovisko gestorov - Bezpredmetné