NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z, zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona 125/2016 Z. z., zákona 355/2016 Z. z., zákona 191/2018 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.
Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.
2.Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 49a
Odstránenie tvrdosti zákona
(1) Tvrdosť zákona, ktorá sa vyskytne pri vykonávaní tohto zákona, môže odstrániť minister.
(2) Pri rozhodovaní o odstránení tvrdosti zákona sa prihliada najmä na rozsah, v akom došlo k presiahnutiu hranice príjmu alebo hodnoty majetku (ďalej len „limit“) podľa tohto zákona, na okolnosti, za akých došlo k presiahnutiu týchto limitov, dobu trvania pri prekročení týchto limitov, na charakter zdravotného postihnutia a mieru funkčnej poruchy, na druh odkázanosti a na schopnosť osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu v prípade, ak by nebolo rozhodnuté o odstránení tvrdosti zákona.
(3) O odstránení tvrdosti zákona rozhoduje minister na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorej peňažný príspevok podľa § 19 ods. 1 v konaní podľa tohto zákona nebol priznaný alebo bol odňatý a zastavila sa jeho výplata, alebo jej zákonný zástupca49a). Ak bol limit presiahnutý o viac ako dvojnásobok výšky ustanovenej týmto zákonom, v písomnej žiadosti podľa predchádzajúcej vety sa musí uviesť, aké úkony žiadateľ vykonal, aby k prekročeniu limitu nedošlo, alebo aby limit nebol naďalej prekročený. Písomnú žiadosť možno podať do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, na základe ktorého sa peňažný príspevok nepriznal alebo bol odňatý a zastavila sa jeho výplata; rozhodnutie sa priloží k písomnej žiadosti. Vzor písomnej žiadosti zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
(4) Rozhodnutie ministra o odstránení tvrdosti zákona sa bez uvedenia konkrétnych osobných údajov osoby, ktorej sa týka, zverejňuje do 30 dní odo dňa jeho vydania na webovom sídle ministerstva.
(5)Odvolanie proti rozhodnutiu ministra o odstránenie tvrdosti zákona nie je prípustné.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) § 31 a § 44 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.“.“.
3.Nadpis § 50 znie: „Pôsobnosť ministerstva a ministra“.
4.Doterajší text § 50 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Minister rozhoduje o odstránení tvrdosti zákona podľa § 49a.“.
5.V § 53 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní sa na rozhodovanie o odstránení tvrdosti zákona použijú s odchýlkami uvedenými v § 49a.“.
6.Za § 67f sa vkladá § 67g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
V konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu začatom pred 1. januárom 2020, ktoré nebolo ukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa tohto zákona. Na príslušnosť orgánu sa vzťahuje tento zákon.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.