NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
2.V § 5 ods. 4 sa za slovami „talentovaného športovca“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „pomeru“ sa vkladajú slová „alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.