DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
je upravená v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 110 až 113, čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b)Sekundárne právo:
-čl. 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017), gestor: MF SR,
-smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (Ú. v. L 177, 1.7.2016) gestor: MF SR,
-smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006) v platnom znení, gestor: MF SR.
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 381/97, Belgocodex SA proti Belgickému kráľovstvu [1998],
Výrok rozhodnutia:
Článok 2 Prvej smernice Rady 67/227/EHS Rady z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane sa vykladať tak, že nebráni členskému štátu,
- ktorý využil možnosť stanovenú článkom 13C Šiestej smernice Rady 77/388/EHS Rady zo 17. mája 1997 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, a
- ktorý tak poskytol svojim zdaniteľným osobám právo využiť voľbu zdaňovania určitých nájmov nehnuteľného majetku, aby zrušil toto právo voľby následným zákonom a tým opätovne zaviedol oslobodenie.
Vnútroštátnemu súdu prislúcha určiť, či porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery alebo zásady právnej istoty bolo spochybnené retroaktívnym zrušením zákona, v súvislosti s ktorým nebolo prijaté vykonávacie nariadenie.
- rozhodnutie Súdneho dvora vo veciach C - 487/01 a C - 7/02 Gemeente Leusden a Holin Groep BV cs proti Staatssecretaris van Financiën, [2004],
Výrok rozhodnutia:
1. Články 17 a 20 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, vykladané v súlade so zásadami ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty, nebránia tomu, aby členský štát zrušil právo voľby zdaňovania prenájmu nehnuteľného majetku s následnou úpravou odpočítanej dane vykonanej v súvislosti s nehnuteľným majetkom nadobudnutým ako investičný majetok, v súlade s článkom 20 šiestej smernice 77/388.
Ak členský štát zruší právo voľby zdaňovania nehnuteľného majetku, musí pri určovaní opatrení na vykonanie zmeny právnych predpisov zohľadniť legitímne očakávania svojich zdaniteľných osôb. Zrušenie právnych predpisov, z ktorých zdaniteľná osoba získala výhodu spočívajúcu v zaplatení nižšej dane bez toho, aby došlo k akémukoľvek zneužitiu, však nemôže ako také porušiť legitímne očakávania založené na práve Spoločenstva.
2. Článok 5 ods. 7 písm. a) šiestej smernice 77/388 sa týka použitia tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikateľskej činnosti a nie legislatívnej zmeny zrušujúcej právo rozhodnúť sa pre zdanenie finančnej transakcie, ktorá je vo všeobecnosti oslobodená.
- rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, [2017],
Výrok rozhodnutia:
Článok 12 ods. 1 a 2 a článok 135 ods. 1 písm. j) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave o akú ide vo veci samej, ktorá podmieňuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty v prípade dodania budov tým, aby k prvému obývaniu týchto budov došlo v rámci zdaniteľnej transakcie. Tie isté ustanovenia sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby takáto vnútroštátna právna úprava podmieňovala to isté oslobodenie tým, aby v prípade „rekonštrukcie“ existujúcej budovy nepresiahli náklady na rekonštrukciu 30 % jej pôvodnej hodnoty, pokiaľ by sa pojem „rekonštrukcia“ vykladal rovnako ako pojem „prestavba“ nachádzajúci sa v článku 12 ods. 2 smernice 2006/112, a to v tom zmysle, že na dotknutej budove sa musia vykonať podstatné zmeny, ktorých účelom je zmeniť jej užívanie alebo podstatným spôsobom zmeniť podmienky jej obývania.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2016/1065 je stanovená do 31.12. 2018. Lehota na prebratie čl. 1 smernice 2017/2455 je stanovená do 31.12. 2018.
b)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Čiastočne. Čl. 2 smernice 2017/2455 bude prebratý do zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2021, čím sa dosiahne úplný súlad zákona o dani z pridanej hodnoty so smernicou 2017/2455.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republiky je jednou z hlavných prioritných oblastí hnutia SME RODNIA Boris Kollár. Táto podpora vychádza aj zo záverov rokovania Rady Európskej únie, ktorá prijala v máji 2019 závery o konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu ako hnacej sily udržateľného rastu, pracovných miest a sociálnej súdržnosti v Európskej únii v nasledujúcom desaťročí.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % aj za poskytovanie jedál zákazníkom, ktorým sú poskytované ubytovacie služby.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo financií SR, právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti ubytovania .
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK