D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ.
Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republiky je jednou z hlavných prioritných oblastí hnutia SME RODNIA Boris Kollár. Táto podpora vychádza aj zo záverov rokovania Rady Európskej únie z mája 2019 o konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu ako hnacej sily udržateľného rastu, pracovných miest a sociálnej súdržnosti v Európskej únii v nasledujúcom desaťročí.
Zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2019 sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozširuje uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Zákonom č. 323/2018 Z. z. bol doplnený zákon č. 222/2004 Z. z. o novú prílohu č. 7a týkajúcu sa zoznamu služieb so zníženou sadzbou dane.
Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane sa s účinnosťou od 1. januára 2019 uplatňuje na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácii produktov podľa činností (CPA1). V kóde 55 CPA sú uvedené nasledovné ubytovacie služby:
55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby zahŕňajú poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb.
55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby zahŕňajú poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb, poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek a ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru.
55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov zahŕňa poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov, poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov a poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb.
55.9 Ostatné ubytovacie služby - zahŕňajú poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré súčasťou škôl a univerzít, poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu a
poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch.
Ubytovacie zariadenia však poskytujú popri samotnom ubytovaní rad ďalších služieb, ako napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie, a podobne. Upratovanie a recepčné služby v súčasnosti súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane. V ubytovacích službách však doposiaľ neboli súčasťou zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty napríklad ubytovanie s raňajkami, ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za poskytnuté raňajky, ako aj ubytovanie s polpenziou alebo s plnou penziou.
Z uvedeného dôvodu sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorého cieľom je znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % aj za poskytovanie jedál zákazníkom, ktorým zároveň poskytované ubytovacie služby.
Zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty sa navrhuje uplatňovať na služby uvedené v kóde 56 štatistickej klasifikácii produktov podľa činností (CPA1), v rámci ktorej je trieda 56. 1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, ktorá zahŕňa poskytovanie jedál zákazníkom s obsluhou keď sedia alebo samoobslužným výberom z vystavených jedál konzumujú pripravené jedlá v zariadeniach alebo si ich zoberú so sebou alebo sa jedná o donášku domov. Tieto činnosti však musia byť zákazníkovi poskytované spolu s ubytovacími službami, na ktoré sa v súčasnosti uplatňuje znížená sadzba dane z pridanej hodnoty.
Znížením dane z pridanej hodnoty sa predpokladá zvýšený dopyt po ubytovacích službách spojených so stravovaním na území Slovenskej republiky, čím pozitívne podporíme rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Pri zavedení zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika viazaná Smernicou Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. L 347, 11.12.2006), ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii. Podľa čl. 98 bod 1. tejto smernice môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, ktoré podľa čl. 99 bod 1. tejto smernice nesmú byť nižšie ako 5 %, pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III tejto smernice.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívne vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhovanou zmenou prílohy č. 7b , ktorá vymedzuje činností so zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.