1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 369/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 odsek 2 písmeno a) znie:
„a) tovary uvedené v
prílohe č. 7
a služby uvedené v
prílohe č. 7a
a v prílohe č. 7b,“.
2. Príloha č. 7b vrátane nadpisu znie:
2
„Príloha č. 7b k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1)
Opis služby
56.1
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál poskytované len s ubytovacími službami podľa § 38 ods. 3 písmena a).
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65) v platnom znení.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.