DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Jozef Lukáč.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:je upravený v práve Európskej únie
a) v primárnom práve – čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve Smernica Rady 89/104/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie - nie je obsiahnutý
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebranie bola do 31. 12. 1989
b) nebolo začaté konanie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
c) smernica je v celosti prebraná v novelizovanom zákone č. 363/2011 Z. z.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie - úplne
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana ŠEBOVÁ, Boris KOLLÁR, Jozef LUKÁČ
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Navrhuje sa podporiť mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
4.Dotknuté subjekty
- deti do šiestich rokov,
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
- poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
- osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na zdroje verejného zdravotného poistenia z dôvodu zavedenia nulových limitov na doplatky za lieky pre jednotlivé skupiny poistencov a zároveň z dôvodu rozšírenia okruhu poistencov, na ktorých by sa nulový limit vzťahoval. Celkový negatívny dopad na zdroje verejného zdravotného poistenia cca 5,4 mil. eur. Pozitívnym sociálnym vplyvom je zavedenie nulových limitov namiesto doterajších limitov spoluúčasti pre poistencov, nakoľko dôchodcovia, deti do 6 rokov a poistenci ťažko zdravotne postihnutí v období 5 mesiacov za rok 2019 zaplatili približne 5,4 milióna eur ako doplatok v lekárni.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania