Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len návrh zákona“) na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Jozef Lukáč.
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republiky sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Navrhované legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní. S uvedenými zmenami súvisí aj významné zvýšenie administratívnej záťaže zdravotných poisťovní vyplývajúce z realizácie úhrad nad limit spoluúčasti.
Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, ktoré tiež uvedené v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
Čl. I
Stanovuje sa okruh poistencov:
- deti do šiestich rokov,
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
- poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
- osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok,
ktorí budú mať limit spoluúčasti 0 eur za doplatky na lieky.
Čl. II
Prechodné ustanovenia, ktoré riešia použitie určených limitov spoluúčasti za štvrtý štvrťrok 2019 a upravujú konania, ktoré neboli právoplatne skončené.
Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona.