DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana PČOLINSKÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
- bezpredmetné
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Adriana PČOLINSKÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Jedným z cieľov je vzbudenie záujmu o technické odbory medzi žiakmi, posilniť u nich vnímanie odborov technického zamerania a poskytnúť mladým ľuďom vzdelanie skĺbené s praxou a podľa požiadaviek zamestnávateľov. Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Práve tento systém poskytuje reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy. Pre lepšiu a bezproblémovú implementáciu duálneho vzdelávania si pre prax vyžaduje aj úpravu školského zákona.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je upraviť:
-prestup žiaka na inú strednú školu alebo zanechanie štúdia žiakom a s tým súvisiacu kompenzáciu pre zamestnávateľa pomernej časti nákladov na prípravu žiaka na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore pri nedodržaní zákonného postupu;
-povinnosť strednej školy, ktorá rozhodla o opakovaní ročníka žiaka s učebnou zmluvou bez súhlasu zamestnávateľa, poskytnúť zamestnávateľovi finančnú kompenzáciu pomernej časti nákladov na prípravu žiaka na povolanie;
-v systéme duálneho vzdelávania možnosť zmeny učebného odboru na študijný odbor v prípade, ak nie je možné pre nízky počet žiakov otvoriť triedu pre učebný odbor;
-minimálny počet členov predmetovej maturitnej komisie pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky;
-centrálny register tak, aby sa zvýšila efektivita finančných prostriedkov vynaložených na centrálny register a zvýšila informovanosť o aplikácii systému duálneho vzdelávania v praxi.
.
4.Dotknuté subjekty
Žiaci stredných škôl, stredné školy, zamestnávatelia
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.